į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2017-11-26 Kristaus Karaliaus švente užbaigiame liturginius metus

Lapkričio 26 dieną užbaigiant bažnytinius liturginius metus ir švenčiant Kristaus Karaliaus šventę Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias, kuriose kvietė pasimelsti už bažnyčios geradarius - visus prisidėjusius savo darbais, malda bei auka prie bažnyčios išlaikymo, jos puoselėjimo, liturginių švenčių rengimo.

Klebonas kalbėjo:

,,Šiandien, užbaigdami bažnytinius liturginius metus dėkojame Dievui ir visiems mūsų parapijos draugams bei visi drauge lenkiamės Kristui Karaliui, kurio dieviškoje karūnoje gražiausiais brangakmeniais visada mums spindės: mūsų Tėvynės šventasis karalaitis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis ir šiemet palaimintuoju Bažnyčios paskelbtas arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis.

Daugelis parapijos tikinčiųjų birželio 25 d. dalyvavę Vilniuje beatifikacijos iškilmėje patyrėme didžiulį sielos džiaugsmą ir dangaus šventųjų užtarimo drauge su Teofiliumi Matulioniu artumą. Kad neužmirštume prašyti mūsų dangiškųjų globėjų užtarimo šiandien užbaigdami palaimintojo Teofiliaus Matulionio metus pašventinsime jo kanoniškąjį paveikslą. Palaimintasis Teofilius Matulionis būdamas kančios mokytojas, ginęs tiesą, meilės net savo priešams nešėjas, paveikslo atvaizde apsirengęs kukliu, žemišku rūbu tekvies mus maldai ir šventam gyvenimui. Kančioje ramybę spinduliuojantis Jo atvaizdas mums teprimins, kad Dievą mylintiems viskas - net didžiausia kančia ir suspaudimai išeina į gerą.

Mūsų Tėvynė daug kartų kruvina kova ir kančia siekė laisvės. Šioje kančioje ir kovoje Teofilius Matulionis buvo dangaus atgaiva kovotojams, stiprybė ir atrama nematantiems vilties. Pats būdamas už grotų vedė į laisvę kitus. Teofilius Matulionis buvęs ir kaliniu, ir vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės kapelionu dabar yra visų partizanų, karių, šaulių, savanorių ir kalinių dangiškuoju užtarėju. Jis yra užtarėjas kiekvienam bandančiam išsivaduoti iš nuodėmės, melo ir neapykantos.

Šiose Šventosiose Mišiose per dangiškąjį palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimą mes meldžiamės už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius: Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, mūsų tremtinius, partizanus ir politinius kalinius, Kėdainių krašto literatus, bažnyčios Chorą, Caritą, Marijos legioną, parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.

Dėkojame Dievui ir meldžiamės už geriausius parapijos draugus:

Paveikslo tapytoją Audronę Rudienę,

Lifosos generalinį direktorių Joną Dastiką,

Laumetrio direktorius Kazį Čiurilą ir Joną Putną,

Labdaros ir paramos fondo ,,Viltis-Vikonda“ vadovę Ireną Staliorienę,

Šaulių Vadę Kristiną Župerkienę,

Tremtinių vadovą Joną Šleževičių,

Kėdainių seniūną Valentiną Tamulį,

Vilainių seniūną Antaną Bružą,

Pelėdnagių seniūną Edviną Pagirską,

Kėdainių profesinio rengimo centro direktorių Dangirą Kačinską,

Juozo Paukštelio progimnazijos direktorę Terezą Sotnik,

Vilainių mokyklos darželio direktorę Renatą Zigmantavičienę,

Kėdainių kultūros centro direktorę Oną Mikalauskienę,

Vilainių kapelos vadovą Antaną Mikalauską,

Kėdainių ligoninės direktorių Stasį Skauminą,

Kėdainių Policijos bendruomenės pareigūnę Aušrą Pupkutę“.

 

Altoriaus garbėje stovėjo žalumynų vainiku papuoštas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslas, kurį klebonas Artūras Stanevičius pašventino. Palaimintojo paveikslą nutapė kraštietė tapytoja Audronė Rudienė remdamasi kanoninu dailininko Zbigniewo Gierczako nutapytu palaimintojo Teofiliaus Matulionio atvaizdu, kuriam pagrindinis sakralinio paveikslo motyvas yra paimtas iš 1933 m. nuotraukos. Palaimintojo vaizdavimo maniera sukurta Krokuvoje profesoriaus Czesławo Dźwigajaus meno dirbtuvėse bendradarbiaujant su Kaišiadorių vyskupijos atstovais.

Šv. Jurgio bažnytėlė buvo pilna tikinčiųjų. Nubėgant metams turime kuo pasidžiaugti. Klebonas dėkodamas visiems geradariams ir bažnyčios talkininkams neįvardino savo didelių darbų, kuriuos jis organizavo, rūpinosi jų vykdymu. Senokai bebuvę bažnyčioje ir miesto svečiai nustemba jau įžengę į šventorių. Gėrisi atnaujintu, tvarkingu šventoriumi, nauju grindiniu. Pastebi šventoriuje pastatytą įspūdingą kryžių palaimintojo Matulionio metams įprasminti.

Aplink bažnyčią visus metus palaikoma ideali tvarka. Gera tikintiesiems pasėdėti ant naujų suoliukų gamtoje, tylioje sakralioje aplinkoje. Visą vasarą buvo gražiai šienaujama šventoriaus pievelė. Bažnyčios pasienyje esančių kunigų kapelių restauruotos tvorelės, aplink paminklus pagarbiai sutvarkyta aplinka, dega žvakės. Visur jaučiama tikro šeimininko ranka.

Klebonui Artūrui Stanevičiui nėra sunkių darbų organizuojant tiek ūkio darbus, tiek sielovados. Liturginių metų bėgyje klebonas nešė šventą žodį mokyklų ir įstaigų bendruomenėms, organizavo parapijinę katechezę, dirbo su maldų grupėmis, įsteigė Marijos legioną, vedė Devintinių procesiją į parapijiečių kiemelius, vedė Kryžiaus kelią miesto gatvėmis, redagavo ir leido laikraštėlį ,,Šv. Jurgio kalnelis“. Klebonas yra Kėdainių krašto literatų sambūrio dvasinis vadovas. Visą veiklą stengiamės atspindėti elektroninės erdvės Šv. Jurgio bažnyčios naujienose.

Po Šv. Mišių bažnyčioje klausėmės pagyvenusių žmonių asociacijos ansamblio koncerto (vad. Aldona Sasnauskienė).

Prie agapės stalo parapijos namuose vyko parapijos bendruomenės gražus pabendravimas.

Gera pasidžiaugti gražiais liturginių metų darbais. Ant slenksčio Adventas – kalėdinio pasirengimo 4 savaičių laikotarpis ir Kalėdų šventimas.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Vikos Makaveckienės