Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2016-12-04 Šventosios Mišios už kunigą Juozą Zdebskį ir knygos pristatymas

Pirmąjį žiemos sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius Šventąsias Mišias aukojo už kunigą Juozą Zdebskį ir rašytoją Aleksą Gasparą. Visuotinę maldą parašė ir perskaitė rašytojas Gasparas Aleksa:

Gerasis Viešpatie! Begalinis yra Tavo sukurtas ir žmogui dovanotas pasaulis. Dėkojame, kad šioje begalybėje radai vietos Lietuvai, mūsų tėvynei, kad davei mums gimtąją kalbą ir tikėjimo dovaną. Suteik mūsų širdims meilės ir išminties, akims – šviesos, mūsų klausai ir protui – aštrumo, kad visur atpažintume begalinį Tavo dosnumą. Mokyk mus mylėti Tave taip stipriai, kaip tą darė kankinys Tavo tarnas, kunigas Juozas Zdebskis.

Gerasis Viešpatie! Tu davei žmogui žmogų, leisdamas visiems mums tapti bendruomene. Pažvelk  šiandien į savo kūrinius, kurie susirinko Tavęs garbinti ir šlovinti, leisk mums džiaugtis kūno sveikata, sielos švara ir įsitikinimų tvirtybe – tokia, kokią davei savo tarnui, kunigui Juozui Zdebskiui, kad nesilankstytume Mamonai, o būtume ištikimi Tiesai, Garbei ir tiems priesakams, kuriuos mums skiepiji per Dešimtį savo įsakymų ir per savo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, mūsų Atpirkėjo auką.

Gerasis Viešpatie! Dėkojame Tau, kad leidai mums išsivaduoti iš vergystės tamsos, kurią pusę amžiaus skiepijo raudonieji užkariautojai. Dėkojame Tau, kad toje tamsoje nuolatos įžiebdavai Vilties kibirkštis – tokias kaip „Lietuvos katalikų Bažnyčios kronika“, Pogrindinė kunigų seminarija, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas iš kurių į pasaulį sklido mūsų Laisvės troškimo liudijimas. Būk dosnus savo malonių visiems, kurie – kaip kunigas Juozas Zdebskis – nepaisydami represijų dirbo šį sunkų ir tokį reikalingą darbą.

Gerasis Viešpatie! Suteik savo malonių tiems, kas su ginklu rankose stojo ginti Tėvynės, kas paguldė už ją savo galvas. Dosniai atlygink visiems, nepalūžusiems kalėjimuose, ištvėrusiems lageriuose ir gulaguose, nepasidavusiems jokioms provokacijoms. Kuo gausiau apdovanok mūsų tautą pašaukimų malone, kad niekados nepritrūktume kunigų, panašių į Juozą Zdebskį.

Gerasis, Viešpatie, meldžiame, kad Tavo kunigas Juozas Zdebskis, kuris Švč. Mergelės Motinos Marijos globos remiamas, apaštališkuoju uolumu Kristaus Bažnyčiai yra tarnavęs, altorių garbės kuo greičiau sulauktų, dangaus džiaugsmo jo tėveliams, seneliams ir visiems giminės mirusiems, kurių vardai spėjo išdilti iš žmonių atminties, tačiau niekados neišdils iš Tavosios. Būk maloningas ir mūsų visų artimiesiems, kuriuos Krikštas paženklino Trejybės antspaudu: užmigę Tavyje, Viešpatie, tegauna jie garbingą Dievo vaikų paveldą.

 

Buvo vardijamos prie altoriaus atnešamos atnašos:

 

Minėdami ir pagerbdami, prie altoriaus atnešame, menininkės Gabrielės Tamoliūnaitės nutapytą, vieno žymiausių dvidešimtojo amžiaus pokario kovotojų už tikinčiųjų teises Lietuvoje, Visuotinės Bažnyčios kankinių knygoje įrašyto, kankinio kunigo Juozo Zdebskio portretą. Kunigo Juozo Zdebskio gyvenimas ir kankinystė buvo kvapni atnaša Dievui ir įkvepiantis šventumo ir tiesos pavyzdys Lietuvos tikintiesiems.

Tavo palaiminimui, Viešpatie, prie  altoriaus, mes atnešame romaną ,,Šventojo Akiplėšos medžioklė“, meniniu žodžiu pasakojantį apie kunigo Juozo Zdebskio pašaukimą ir jo auką, sudėtą ant tikėjimo aukuro, kuris po Šv. Mišių bus pristatytas ir padovanotas parapijos bibliotekėlei. Linkime jos autoriui, mūsų parapijos bičiuliui, rašytojui Gasparui sveikatos, kūrybinės sėkmės ir ilgų gyvenimo metų.

 

Po 12 val. Šv. Mišių tikintieji susitiko su rašytoju Gasparu Aleksa, kuris pristatė savo naują romaną ,,Šventojo akiplėšos medžioklė“. Renginį vedė rašytoja Violeta Šoblinskaitė. Muzikavo kompozitorė ir atlikėja Snieguolė Dikčiūtė.

Romano pagrindinis herojus ir yra tas ,,Šventasis akiplėša“ kunigas Juozas Zdebskis nuėjęs nelengvą kankinio dėl tikėjimo kelią kovodamas už tikinčiųjų teises Lietuvoje. Buvo persekiojamas bei kalinamas. Įkūrė Pogrindinę kunigų seminariją. Jis yra įrašytas į XX amž. 120 kankinių dėl tikėjimo sąrašą.

Ištraukas iš šio romano skaitė pats rašytojas Gasparas Aleksa, kuris pauzes tarp skaitymų paįvairindavo gongo garsais ir rašytoja Violeta Šoblinskaitė. Jurgio Šalnos portretą įspūdingai perteikė Arūnas Dungveckis. Rašydamas knygą autorius rėmėsi kunigo Juozo Zdebskio dienoraščiais bei jo bendražygių atsiminimais.

Romanas yra be galo lengvai skaitomas. Verti puslapį po puslapio ir gėriesi ne tik paprasta, gražia kalba, rašytojo išmone, bet įdomiu romano siužetu, kuris veda skaitytoją knygos puslapiais. Sudomina romane pateiktos kunigo Juozo Zdebskio dienoraščio ištraukos. Knygoje autorius nuoširdžiai dėkoja knygos rėmėjams ir pagalbininkams.

Po renginio išsirikiavo eilutė norinčių įsigyti šią knygą ir gauti knygos autoriaus autografą. Knyga yra labai populiari. Gasparas Aleksa išleido jau penktąjį savo romaną.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje vyko septynioliktas knygos ,,Šventojo akiplėšos medžioklė“ pristatymas. Tarp kitų pristatymų šioje bažnyčioje buvo aukojamos pirmos Šv. Mišios už kunigą Juozą Zdebskį bei knygos autorių.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos iš Gasparo Aeksa ir straipsnio autorės