Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-02-27 Dalyvavimas metinėje Kauno arkivyskupijos Caritas konferencijoje

2019 m. vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos karitiečiai ir savanoriai rinkosi į metinę Caritas konferenciją. Kėdainių dekanatui atstovavo mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ir parapijos Carito aktyvios narės su savo vadove Malenija Pivoriene. Malenija Pivorienė buvusi ilgametė Kėdainių dekanato Carito pirmininkė. Ji daug dešimtmečių vadovauja Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritui. Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritas skaičiuoja per keturiasdešimt aktyvių narių.

Susitikimas pradėtas Šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje, kur Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, atvykusių parapijų klebonai, patarnavo seminarijos klierikai.

Ypatingai esame dėkingi mūsų papapijos klebonui Artūrui Stanevičiui, kuris yra tikras parapijos Carito Dvasios Tėvas, lydintis, palaikantis, besimeldžiantis ne tik visuose Kauno arkivyskupijos ir mūsų parapijos renginiuose, bet ir kasdienybėje.

Arkivyskupas Lionginas dėkojo susirinkusiems karitiečiams už kantrybę ir nepailstamą gailestingosios meilės liudijimą. Homilijoje arkivyskupas akcentavo, kad Dievo įsakų pažinimas ir laikymasis ne atima žmogaus laisvę, bet priešingai – suteikia jam gyvenimo džiaugsmą ir ramybę. Žmogaus gyvenimas, turėdamas krantus ir kryptį, yra tarsi džiaugsmingai tekantis upelis, kuris gaivina ir maitina jo pakrantėje augančius medžius. Taip ir tikėjimu į Dievą paremti gailestingumo darbai gali duoti gausių vaisių. Ganytojas linkėjo ir toliau darbuotis vargstančiųjų, kenčiančiųjų, Bažnyčios gerovei.

Pirmojoje renginio dalyje dalinomės gerąja patirtimi, susieta su dalyvavimu Caritas veikloje per laikotarpį nuo Caritas atsikūrimo. Aptarę patirtį grupelėse, pristatėme bendrai, paminėdami tokius dalykus, kaip džiaugsmą padėti, asmeninį augimą bendraujant su vargstančiais…

Antroje dalyje Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pristatė 2018 metų veiklą.  Direktorius akcentavo, kad gailestingumo darbai turi būti visos parapijos bendruomenės rūpestis, tikėjimo išraiška ir liudijimas.

Arūnas Kučikas taip pat aptarė ir dekanatų bei parapijų Caritas koordinatorių pastebėjimus apie karitiečių kartų kaitą, jaunimo įsitraukimo į gailestingumo tarnystę poreikį.

 Trečiojoje  konferencijos dalyje,  Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos klebonas Emilis Vasiliauskas pasidalino patirtimi žvelgiant ir atpažįstant vienišus, apleistus, sužeistus, bendruomenės paribyje esančius žmones. Šios parapijos Caritas koordinatorė Ilona Tamutienė pristatė savo matymus apie gailestingumo tarnystės galimybes bendruomenėse, skirtumą nuo valdžios institucijų vykdomos veiklos. Pranešėjos teigimu, Caritas veikla turėtų būti kuo mažiau formali, atitikti turimas išteklius, nesupanašėti su valdžios įstaigų veikla, labiausiai nukreipta į asmeninį bendravimą ir pagalbą.

Pasibaigus konferencijai  susirinkę karitiečiai nuoširdžiai  bendravo agapėje.

                                                       

                                                     Kėdainių šv. Jurgio parapijos karitietė Zita Vozgirdienė