Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-05-19 Penktasis Meilės įsakymo Velykų sekmadienis

Minėjome partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną

 

Šv. Mišiose klebonas Artūras Stanevičius sakė: „Brangūs broliai ir seserys šiandieną švęsdami penktąjį Meilės įsakymo Velykų sekmadienį minime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

Kiekvienose Šv. Mišiose drauge su vyriausiuoju kunigu Kristumi mes meldžiame ramybės ir vienybės mums ir mūsų namams, visam pasauliui, nes kur vienybė ten taika ir ramybė. Ten pradžia Dievo meilės karalystės. Tėvynę Lietuvą mylintys piliečiai supranta, kad tik vienybėje mūsų stiprybė ir laisvė. Mes visi turime būti vienas kūnas: plačioji visuomenė, kariai, partizanai ir patriotinės organizacijos – kiekvienas Lietuvos pilietis. Tad, Dievo meilės šviesa teapšviečia mūsų protus ir širdis, ir pripildo mus pagarbos bei meilės vienų kitiems.

Nuoširdžiai sveikinu Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir jų vadę Kristiną Župerkienę. Mūsų šauliai su visais Lietuvos šauliais šiemet birželio 1 d. minės Šaulių sąjungos įkūrimo šimtmetį. Gražios ir prasmingos šventės jums linkime, kad garbingai stovėtumėte Lietuvos laisvės ir atminties sargyboje. Nuoširdžiai sveikinu visus mūsų parapijos svečius ir brangius parapijiečius.

Šiose šventosiose Mišiose pasimelskime už mūsų Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir į šią kuopą įsijungiantį jaunimą. Pasimelskime už partizanus, karius ir visus savanorius. Pasimelskime už visus kentėjusius, žuvusius ir mirusius partizanus, karius, šaulius ir savanorius.

Meilės įsakymo Velykų Šv. Mišias pradėkime tyromis sielomis, pasišlakstydami velykiniu vandeniu nuplaunančiu mūsų širdžių dėmes.“ Bažnyčioje suskamba giesmė „Regėjau versmę...“

Šv. Mišiose dalyvauja Povilo Lukšio kuopos šauliai, Josvainių bendruomenės tikintieji, katechezės vaikai ir jų tėveliai, parapijiečiai.

 

Visuotinėje maldoje prašėme Viešpatį:

 

Palaimink, Dieve, mus visus ir mūsų šalį, kad jokia agresija nepajėgtų iš mūsų atimti tikėjimo savo Tėvyne ir jos ateitimi. Uždek mus drąsiai gyventi laisvės dvasia.

 

Viešpatie, apsaugok mūsų sielas nuo tuštumos šešėlių ir abejingumo.

Gerasis Dieve, neatimk iš mūsų tautos atminties, neleisk užmiršti tų, kurie savo kova paliudijo laisvės vertę ir pavergimo kančią.

 

Dieve, neleisk užželti takams ir takeliams, vedantiems į didžiavyrių kapus, padėk tautai išsaugoti jų atminimą.

 

Viešpatie, globok mūsų jaunimą, sužadink jiems troškimą giliau pažinti savo tautos praeitį, gerbti jos didvyrius. Sustiprink jų tikėjimą ir viltį.

 

Šventosios Dvasios dovanomis apdovanok mūsų Kėdainių šaulių kuopą. Tebūna jie tvirti patriotizmo tradicijų puoselėtojai.

 

Viešpatie, savo palaima lydėk kiekvieną garbingai ir sąžiningai savo Tėvynei tarnaujantį karį, šaulį ir savanorį.

 

Viešpatie, suteik amžiną ramybę mūsų broliams ir seserims kritusiems už savo Tėvynę ir mūsų visų laisvę.

 

Atnašavome gėles ir žvakeles.

Po Šv. Mišių bažnyčioje nuvilnijo Tautinės giesmės akordai. Šauliai pagarbiai rankose laikė savo vėliavą ir Lietuvos vėliavą.

Meilė Tėvynei kaip ir Jėzaus mums palikta, išdalinta nebijo kančių ir išbandymų.

 

Perdavė padėką

 

Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai perdavė Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonui Artūrui Stanevičiui Lietuvos šaulių sąjungos Pūtvio – Putvinskio klubo padėką už aktyvią ir patriotinę veiklą pažymint Povilo Lukšio 100 – sias metines, atsidavusį darbą sielovadoje organizuojant atminties ir maldos valandas bažnyčioje, kurių metu prisimenami partizanai, šauliai, kariai ir savanoriai. Padėkos tekstą perskaitė Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos šaulė Antanina Mugienė.

 

Dvasingas koncertėlis

 

Josvainių bendruomenės centro sakralinis chorelis vadovaujamas vargonininkės Aušros Giedrienės giedojo lietuvių jaunosios kartos ir užsienio kompozitorių giesmes.

Daugelis giesmių buvo skirta Švč. Mergelei Marijai. Kazio Bradūno eiles skaitė choristės: Onutė Jačiunskienė, Emilija ir Elena.

Klebonas Artūras Stanevičius padėkojęs vargonininkei Aušrai Giedrienei ir choristėms visoms joms įteikė drobinius maišelius su Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios logotipu ir popiežiaus Pranciškaus knyga.

Po dvasingo koncertėlio maldininkai susitiko agapėje parapijos namuose.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės