Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-07-06 Šv. Mišios už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus

Tą rytą vos nubudusi pro langą pirmiausia pamačiau plevėsuojančią Trispalvę. Apėmė geras jausmas. Švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Pirmas ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas buvo karūnuotas prieš 766 metus. Pakrikštytas 1251 metais. Keliame tą pačią vėliavą, prie to paties namo, kurią keldavo čia gyvenę partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai uošviai Ona ir Juozas Sereikos.

Gatvėje kiekvienas namas puošėsi Trispalvėmis. Tautos ženklai ant mašinų, jie lietuvių aprangoje, rankose mažesnės, didesnės ir didelės Trispalvės. Tautiniais rūbais apsirėdę moterys bažnyčiose, minėjimuose, giedant Lietuvos himną. Be galo iškilminga ir gražu. Bažnyčiose aukojamos Šv. Mišios už Tautą. Krikštas sujungė lietuvį su lietuviu.

Mindaugo karūnavimo dieną į šv. kankinio Jurgio bažnyčią rinkosi šauliai, tremtiniai, parapijos tikintieji ir svečiai. Šv. Mišiose dalyvavo LR Seimo narys Darius Kaminskas su žmona Aušrele Kaminskiene.

Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Duoną ir vyną atnašavo LR Seimo narys Darius Kaminskas su žmona Aušrele Kaminskiene. Skaitinius skaitė šių eilučių autorė. Visuotinę maldą tautiniu rūbu pasidabinusi skaitė Onutė Šulcienė. Visuotinėje maldoje meldėmės už Tautą, praeities ir dabarties vadovus.

Po Šv. Mišių šauliams laikant rankose šaulių vėliavą ir Trispalvę visi drauge sugiedojome Tautinę giesmę.

Šventoriuje dalijomės šventės džiaugsmu. „Kiekvieną kartą giedant Tautinę giesmę, tariant žodį Lietuva suvirpa širdis ir ypatingai bažnyčioje, todėl visada stengiuosi dalyvauti Šv. Mišiose ten kur meldžiamasi už Tėvynę“, - kalbėjo Onutė Šulcienė.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės