Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-09-01 Šv. Mišios už naujus mokslo metus

Sekmadienį rugsėjo pirmąją Šv. Jurgio bažnyčioje meldėmės už naujus mokslo metus. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Maldai susikaupė m/d „Obelėlė“ bendruomenė.

Visuotinėje maldoje meldėmės už šios ugdymo įstaigos direktorę Renatą Zigmantavičienę, pavaduotoją Danutę Navajauskienę, mokytojas, auklėtojas ir visą bendruomenę.

Prašėme Dievo, kad ugdytojams ugdantiems jaunąją kartą nepritruktų jėgų ištvermės ir meilės. Ugdytiniams meldėme: sveikatos, darbštumo, kūrybingumo ir susikaupimo, pagarbos tėvams ir vienų kitiems,  draugiškumo ir bendruomeniškumo. Meldėmės už ugdytinių tėvelius ir šeimas, kad jie taptų neatsiejama mokyklos – darželio „Obelėlė“ bendruomenės dalimi, atsakingai bendradarbiautų su mokykla ir ugdytojomis siekdami gėrio savo vaikams, kad augintų vaikus nuolat vesdami juos doros ir tikėjimo keliu. Prašėme Dievo, kad amžinąja palaimos šviesa apšviestų išėjus anapylin mokyklos – darželio „Obelėlė“ bendruomenės narius.

Jau tradicija tapo kasmet prie altoriaus atnešti kepalą rudenio duonos. Šį kartą duoną mums iškepė mokytoja Asta Jasiūnienė. Klebono Artūro Stanevičiaus pašventintą duoną kaip ir kasmet dalinomės ugdymo įstaigos bendruomenėje. Ruduo sukviečia mokinius į klases. Duona mus suveda prie bendro stalo. Maldoje „Tėve mūsų“ prašome ne aukso ar kitokių brangenybių, bet kasdienės duonos.

Mokyklos – darželio „Obelėlė“ bendruomenėje dalijimasis duona yra bendruomeniškumo, vieningumo, vienos šeimos simbolis. Duona mus sukviečia prie stalo kasdien.

Klebonas atiduodamas pašventintą duoną m/d „Obelėlė“ direktorės pavaduotojai Danutei Navajauskienei palinkėjo visiems gero duonos ragavimo ir žinoma sėkmingų mokslo metų. Po Šv. Mišių klebonas pakvietė m/d „Obelėlė“ ugdytojas paragauti „Rugsėjo pirmosios“ torto ir pasivaišinti kava.

Rugsėjo 2 dieną mokiniai su tėveliais ir pačių užaugintomis, o gal pirktomis gėlėmis susirinko į m/ d „Obelėlė“ kiemelį, kur susitiko su mokyklos direktore Renata Zigmantavičiene, pavaduotoja Danute Navajauskiene, savo mokytojomis ir svečiais: šv. Jurgio bažnyčios klebonu Artūru Stanevičiumi, Vilainių seniūnu Antanu Bružu ir savivaldybės tarybos nare Gitana Kaupiene, kurie sveikino ugdymo įstaigos bendruomenę su pirmąja mokslo metų diena. Klebonas Artūras Stanevičius pakvietė visus susikabinti rankomis ir sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą.

Pasirodo, kad seniūnas ir tarybos narė taip pat yra pedagogai, o klebonas yra mūsų dvasinis mokytojas, todėl jiems ši diena taip pat yra šventė. Mokiniai atbėgo ant lauko scenos ir svečiams įteikė gėles. Visus linksmino Strazdanėlė ir Strazdaniukė. Mokslo metų renginį vedė Violeta Lukoševičienė. Jai talkino meninio ugdymo mokytoja Rita Vilkelienė.

 

***

Kada lyja rudeniu, tu atverti baltą lapą,

Kada lyja rudeniu, tu eini į pirmą klasę,

Kada lyja rudeniu, tu vaikuose ieškai pavasario,

Kada lyja rudeniu, tęsiasi šventa misija-mokytojo,

Kada lyja rudeniu, laikai rankoje dovanotą gėlę

Tarsi vaiko širdį delne glaustumei....

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Vikos Makaveckienės