Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-09-10 Piligriminė kelionė į Šiluvą Švč. Mergelės Marijos didžiuosius Gimimo atlaidus

Pirmąjį rudenio mėnesį turime nuostabius sielos pakylėjimo atlaidus. Švč. Mergelė Marija kasmet sukviečia Šiluvon maldininkus iš Lietuvos ir užsienio.

Rugsėjo 10-ąją gavę Kėdainių rajono savivaldybės autobusą, dėkodami rajono merui Valentinui Tamuliui ir visai rajono tarybai už geraširdiškumą, melsdami jiems sveikatos ir sėkmės darbe nuo šv. Jurgio bažnyčios parapijos nemaža maldininkų grupė išvykstame į Šiluvą Švč. Mergelės Marijos didžiuosius Gimimo atlaidus. Keliai ir mažiausi keliukai vedantys į Šiluvą laisvi. Atvykę pasigėrėjome floristų gėlėmis ir javų varpomis išpuoštais altoriais. Graži pagarba Švč. Mergelei Marijai ir Jos šventovei.

 

10 val. Šv. Mišios

 

10 val. Šv. Mišias aukojo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Šiose Šv. Mišiose meldėmės, kad neužmirštume savo tėvų bei senelių ir to ką jie yra išgyvenę, ir iškentėję bei nebijotume įsipareigoti dabarčiai ir ateičiai.

Šv. Rašto skaitinius skaitėme su Monika Vekrikaitė. Giedojo Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios didysis choras.

Homilijoje klebonas Artūras Stanevičius kalbėjo apie pagarbą savo tėvams, seneliams, kurie daug yra išgyvenę ir iškentėję, ir tai ką mes turime iš jų perimti bei mokytis.

Kiekvienoje giminėje yra žmonių praėjusių nelengvą gyvenimo kelią kovose už Tautos laisvę, išgyvenusių pažeminimus ir tremtį. Tai tarsi neužrašytos knygos, kurias tereikia atversti pagarbaus bendravimo aplinkoje ir skleisti gautą patirtį, mokytis ir perimti patirtį. Svarbiausia nepavėluoti ir neatidėlioti.

Po šv. Mišių meldėmės Šiluvos ligonių sveikatos koplyčioje.

Aplankę Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo koplyčią kalbėdami maldas dėkojome už galimybę atvykti į atlaidus, glaudėme rankas prie akmens ant  kurio Marijos stovėta. Grįždami atgal į baziliką pakelėje gėrėme arbatą, kurią virė ir vaišino Caritas. Ačiū jiems.

Prieš 12 val. Šv. Mišias buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Katechezę vedė karo kapelionas kun. Arnoldas Valkauskas, kuris kariams kalbėjo apie vidines kovas, žmoguje veikiančią per Krikštą gaunamą gelbėtoją  Šv. Dvasią, Dievo pagarbą žmogui suteikiant jo pasirinkimams laisvę.

Kariuomenė su vėliavomis lydima karinio orkestro iškilmingai įžygiavo į sakraliąją aikštę.

Lietuvos kariuomenė šią dieną Šiluvoje pagerbė šiose apylinkėse veikusį partizanų vadą generolą Juozą Žemaitį. Prie greta Bazilikos esančio paminklo-koplytstulpio Garbės sargybos kuopos kariai padėjo gėlių.

 

12 val. Šv. Mišios

 

Eucharistijos šventimui vadovavo ordinariato apaštalinis administratorius Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuris ir pasakė homiliją. Koncelebravo vyskupas Algirdas Jurevičius, paskirtasis kardinolas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis bei kunigai – karo kapelionai. Grojo Lietuvos kariuomenės orkestras vadovaujamas majoro Egidijaus Ališausko. Giedojo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis, vadovaujamas Povilo Vanžodžio.

Meldėmės už karinėse struktūrose tarnaujančiuosius, kad savo darbu neštų ramybės vaisius pasauliui. Atlaidų iškilmėje dalyvavo ir vokiečių kariai, todėl Evangelija buvo skelbiama ir vokiškai.

Spalis misijų mėnuo. Kiekvienas žmogus žemėje yra pašauktas atlikti Dievo duotą misiją.

,,Misijų mėnesio šūkis „Pakrikštyti ir siunčiami“. Švč. Mergelė Marija savo sutikimu priėmė Dievo numatytą jai misiją – tapti Sūnaus Motina ir dalyvauti Išganymo darbe. Ir Juozapas buvo Dievo drąsinamas atlikti savo misiją globojant Šventąją Šeimą. „Dievas kiekvienam iš mūsų skyrė ypatingą misiją“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas, kaip svarbu kasdienio užimtumo triukšme įsiklausyti į Dievo balsą, kur Jis veda šiandien, – per Šventąjį Raštą, maldą, bendruomenę. „Karių tarnavimas Tėvynei siekiant užtikrinti taiką, apsaugoti laisvę yra tos misijos dalis“, – sakė arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Prašykime Dievą, kad uždegtų širdis ir mes neštume tą meilės ugnį, apie kurią popiežius mums kalbėjo, neštume Jo meilę, taiką ir ramybę mūsų visuomenėje ir pasaulyje“, – ragino homiliją užbaigdamas arkivyskupas G. Grušas.“ ( Iš Homilijos)

Po ganytojų palaiminimo, liturgijos pabaigoje visi sugiedojome Lietuvos himną.

Maldoje kėlėme širdis į Švč. Mergelę Mariją sveikindami Ją bei dėkodami už suteiktas malones ir mes Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono legionierės.

 

Prieš 30 metų

 

Grįžtant į namus pokalbiuose atgijo prisiminimai įvykių vykusių prieš 30 metų. Prisiminėme tuos užkardomis užtvertus kelius, kuriuos privažiavus sustabdydavo „sargai“ ir pranešdavo, kad pravažiavimo nėra, nes serga gyvuliai, karantinas.

Buvo piligrimų, kurie 1989 metais į Šiluvos atlaidus vykdavo keliomis dienomis anksčiau ir gyvendavo pas pažįstamus ar gimines. Ieškojo išeičių ir galimybių, kad galėtų dalyvauti atlaiduose. Istorija lieka istorija, ji nepamirštama. Dabar atrodo keista ir nesuvokiama. Deja taip buvo. Tą išgyvenome daugelis tikinčiųjų. Lietuva - Marijos žemė. Daug stebuklų padarė Viešpats Lietuvai ir pasauliui per Švč. Mergelę Mariją. Širdyse padėka Dievui už galimybę atvykti į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos didžiuosius Gimimo atlaidus ir už išmelstus kelius, kurie dabar atviri.

 

***

Ant  akmens,

Kur Marijos

stovėta

Glaudžiu savo delną.

Čia plaka tavo delnas.

Daug ištiestų

Rankų -

Tarsi į saulę

Sušilti.

Prie bendros

Maldos

Jungiu

Savo maldą,

Tylias vaikų

Maldas.

Čia ir tavo

Malda.

Rugsėjo aštuntoji -

Kasmet dangus

Stebuklą atkartoja –

Ant akmens

Marija,

Stebuklinga,

Šventoji

Taria žodžius:

„Šioje vietoje buvo

Garbinamas mano Sūnus...“

 

 

Genė Sereikienė

Eilės straipsnio autorės

Nuotraukos Vytauto Karlos