Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-10-25 Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje misionieriški Kėdainių miesto seniūnijos darbai

Nuotraukos centre stovi Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius,

kairėje – zakristijonas Albinas Šniurevičius, dešinėje – pastoracinės tarybos narys Kęstutis Muga.

 

Katalikų Bažnyčioje 2019 metų Spalis – Ypatingasis misijų mėnuo. Į šį mėnesį Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčia įžengė su palaimintojo kankinio ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos dovanojimo švente. Palaimintasis kankinys ir arkivyskupas  Teofilius Matulionis yra ne vien lietuvių tautos turtas. Jis yra visos krikščionių bendruomenės deimantas. Palaimintojo gyvenime Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčia atpažino svarbiausius dalykus, kuriuos Dievas nori mums perteikti: ištikimybę Evangelijai, tarnavimą Bažnyčiai, artimo meilę ir rūpinimąsi tikėjimo skleidimu – misijomis.

Daug metų graži draugystė tęsiasi tarp Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos ir Kėdainių miesto seniūnijos. Tai nėra „nuleista iš aukščiau“ šie santykiai užaugo iš širdies.

Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugiasi ir dėkoja Kėdainių miesto seniūnui Algirdui Krivičiui už pastovią pagalbą parapijai. Šįkart į seniūniją buvo kreiptasi dėl išdužusių langų įstiklinimo. Tiems darbams atlikti buvo reikalingas bokštelis ir darbininkas galintis įstiklinti langus. Sulaukėme didesnės pagalbos nei tikėjomės, - sako klebonas. Kėdainių miesto seniūnijos inžinierius Vytautas Petraitis atvykęs su seniūnijos darbuotojais pasisiūlė tinkamai sutvarkyti langus. Ne tik įstiklinti įskilusius, išdužusius ir iškritusius  stiklus, bet  ir  visus langus apsilikoninti. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios pastoracinės tarybos narys Kęstutis Muga talkino parūpinant stiklus ir juos išpjaustant reikiamu dydžiu. Bažnyčios langai dideli, tad ne vienos dienos tai darbas...

Parapijiečiai žavisi ir malda lydi taip pasiaukojančiai dirbantį Kėdainių miesto senūnijos seniūną Algirdą Krivičių ir visus seniūnijos darbuotojus atsakingai atliekančius visus darbus, kurių tik imasi.

Mes esame jo kūrinys, sukurti Jėzuje Kristuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 8–10).

Čia aiškiai sakoma, kad išganingoji iniciatyva kyla iš Dievo ir Jo malonės, iš tikėjimu priimto atleidimo, tačiau ta iniciatyva jokiu būdu neapriboja mūsų laisvės ir atsakomybės, bet veikiau padaro jas autentiškas ir nukreipia meilės darbų linkme. Šie darbai daugiausia yra ne žmogaus išgalių vaisiai, kuriais būtų galima girtis, – jie atsiranda iš paties tikėjimo, kyla iš Dievo apsčiai dovanojamos malonės. Tikėjimas be darbų yra lyg medis be vaisių: abi dorybės reikalauja viena kitos.

 

Nuotraukoje Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas Algirdas Krivičius

 

Kėdainiai išskirtinis miestas. Čia stovi trijų didžiųjų pasaulio religijų maldos namai. Retas Lietuvos miestas gali tuo pasigirti. Ir tai yra ne kokios nors naujųjų laikų religijų ar sektų bažnyčių atmainos, o tikrų pasaulio religijų. Krikščionys turi Kėdainiuose net keturių konfesijų maldos namus. Katalikai meldžiasi  pirmąjame mūriniame Kėdainių miesto  pastate - šv. kankinio Jurgio bažnyčioje ir medinėje - šv. Juozapo bažnyčioje. Protestantai turi Evangelikų liuteronų ir  Evangelikų reformatų bažnyčias. Provoslavai – cerkvę.

Žydų paveldas sinagogos sutraukia nemažai žydiškais savo protėvių pėdsakais besidominčių turistų.

Dar vienos religijos pėdsakas Kėdainių mieste – 25 metrų aukščio turkiškas minaretas.

Visoms bažnyčioms, kada tik kreipiasi, miesto seniūnija padeda, - sako Kėdainių miesto seniūnas Algirdas Krivičius.

 

„Aš esu misija šioje žemėje ir todėl esu čia.“

 (Apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium, 273)

 

Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos informacija