Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-12-15 Šv. Mišios už Marijos legioną

Prieš metus pašventinome Marijos legiono vėliavą maldininkėms labai svarbų ir pagarbų susitelkimo ženklą skatinantį su Marijos vėliava eiti link Dievo, žmogaus, maldos.

Marijos legionas jau gyvuoja trečius metus. Legionierės kiekvieną penktadienį renkasi adoracijai, Šv. Mišiose kasdien skaito dienos skaitinius, telkia parapijos vaikus ir suaugusius sakramentams, padeda vienišiems ligoje, vyksta į piligrimines keliones, prisideda prie parapijos liturginių švenčių organizavimo, kviečia tikinčiuosius Šv. Mišioms už anapilin išėjusius bažnyčios ir rajono kilnius žmones, geradarius, kurie ištikimai tarnavo Dievui ir žmogui. Kartą į mėnesį legionierės rengia susirinkimus, meldžiasi gautomis prašymų intencijomis.

Gruodžio mėnesio 15 dieną meldėmės už Marijos legioną ir visus maldos pagalbininkus šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

 

Visuotinėje maldoje atliepdami „Išklausyk, mus Viešpatie“ meldėmės:

 

Prašėme Dievo palaiminti Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Marijos legiono „Apaštalų Karalienės“ aktyvo nares ir visus maldos pagalbininkus siekiančius Nekalčiausios Švč. Mergelė Marijos užtarimo vykdant pasiryžimą: „Per Mariją prie Jėzaus!“.​

 

Prašėme Viešpaties padėti, kad sekant Švč. Mergelės Marijos dorybėmis, kad legionierėms Rožyno maldų vėrinys taptų šventumo kelrodžiu.

 

Meldėme Viešpaties Dievo apdovanoti legionieres ryžtu, drąsa, kantrumu bei ištverme teikiant dvasinę pagalbą: dvejojantiems, stovintiems kryžkelėje, ieškantiems Dievo, gyvenantiems be sakramentų - skatinant ir padedant pasiruošimui jiems.

 

Visuose darbuose prašėme Viešpaties suteikti legionierėms begalinio pasitikėjimo Švč. Mergele Marija.

 

Lietuva Marijos kraštas, meldėme Viešpaties Dievo  padaryti, kad Marijos Legiono vėliava tikinčiuosius vienytų ir telktų bendrai maldai į Švč. Mergelę Mariją ir maldoje visada jungtumės su pasaulio Katalikų Marijos legionieriais, būtume ištikimos doriniams principams, tikėtume maldos galia ir ją skleistume bendruomenėse. 

 

Prašėme Viešpaties visiems šiandieną besimeldžiantiems bažnyčioje suteikti Švč. Mergelės Marijos širdies meilės, palaimos, globos, sveikatos ir ramybės malonių.

 

Po Šv. Mišių Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos legionieres nuoširdžiu sveikinimo žodžiu ir šiltu apkabinimu sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Darius Kaminskas. Gerbiamas Seimo narys sveikino ir visus susirinkusius į trečiojo advento sekmadienio Šventąsias Mišias. Linkėjo liudyti Kristų ir būti Viešpaties šviesos nešėjais savo šeimose, darbovietėse, parapijoje,- keliaujant į Kalėdų šventę.

Marijos legionieres su pirmosiomis vėliavos pašventinimo metinėmis sveikino parapijos Motinos maldoje judėjimo maldininkės. Jos džiaugėsi, kad visos parapijos maldos grupės gali kartu keliauti po visus vienijančia Kristaus vėliava. Mamos legionierėms linkėjo būti ir mūsų  parapijos vienybės saugotojomis, nes to mokė pats Kristus, to ištikimai laikėsi apaštalai ir dėl to kovojo visų laikų popiežiai. Motinos maldoje mamos, legionierėms padovanojo meduolinį advento vainiką, kaip amžinumo ir vienybės simbotį.

Susikabinę rankomis, visi kartu su bažnyčios Sumos Didžiuoju choru, sugiedojome legionierėms ir visiems maldos pagalbininkams giesmę Ilgiausių metų. Toliau savo sveikinimus išsakė parapijos Carito organizacijos narės bei kiti parapijiečiai ir svečiai.

Giesmininkai Kęstutis Volkus ir Irena Naruševičiūtė atliko keletą vargonininko Mykolo Pečiulio autorinių adventinių giesmių.

Skaičiau eiles skirtas Švč. Mergelei Marijai. Man buvo malonu paskaityti ir savo mokinės tuometinės trečiokės Rozalijos Racevičiūtės beveik prieš dešimtmetį parašytas eiles Švč. Mergelei Marijai. Prieš tikybos pamokas kalbame maldą, bet atsirado mokinių, kurie paskaitydavo savo sukurtą šventą eilėraštuką. Rozalija ne vieną jų yra sukūrusi. Kartais pradėdavome tikybos pamoką Dagnės Jucevičiūtės dabartinės vargonininkės giesmele. Ji mielai pagiedodavo. Ne kartą prieš pamoką sugužėdavom prie lango visi stebėti kasdienio Dievo stebuklo saulėtekio.

Susirinkę į Agapę bažnyčios antrojo aukšto salėje dalinomės ne vien duona. Dalinomės ir malda, ir nuoširdžiu žodžiu...

Legionierės džiaugėsi, kad šį Džiaugsmo sekmadienį, po Šventųjų Mišių buvo visos palaimintos parapijos klebono Artūro Stanevičiaus. Džiaugėsi, kad jų darbus laimina ir pats dangus...

 

***

Ten danguj aukštai, aukštai

Tu Marija mus matai

Ir globoji amžinai.

Saugai Lietuvos žemelę

Ir parodai tiesų kelią.

Kaip Dievulį mums pažinti,

Jo širdelę apkabinti.

Jo malonėje gyvuoti

Ir su juo linksmai svajoti.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė

Eilės Rozalijos Racevičiūtės

Nuotraukos Vikos Makaveckienės