Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-06-14 Šv. Mišios Gedulo ir Vilties dienai atminti

Birželio 14 dieną minint 79-ąsias masinio lietuvių trėmimo metines Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinio kryžiaus klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šventąsias Mišias už tremtinius bei politinius kalinius patyrusius genocido baisumus, už tuos, kuriems nušvito laimė sugrįžti į Lietuvą ir tuos, kurie liko gulėti svetimoje žemėje.

Meldėmės už Tėvynę Lietuvą, jos jaunimą, kad jie nepatirtų to, ką patyrė lietuviai ir kitos tautos prieš 79 metus.

Irena Stanislauskienė skaitė Visuotinę maldą, kurioje meldėme Dievo palaiminimo mums visiems ir mūsų šaliai bei amžinos dangiškos ramybės tremtiniams iškeliavusiems anapilin.

Į šv. Mišias susirinko tremtinių šeimos. Dalyvavo LR Seimo narys Darius Kaminskas, Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis. Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, parapijos bendruomenė. Tos dienos skaitinius skaitė Marijos legionierės: Virgilija Bobinienė ir šių eilučių autorė.

Gėles ir žvakeles atnašavo: LR Seimo narys Darius Kaminskas, Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, LR Seimo nario Andriaus Navicko atstovai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyrius, TS – LKD nariai, parapijiečiai, kurias padėjo čia pat prie Tremtinio kryžiaus.

Po šv. Mišių prisimenant 1941 metų pradėtus masinius lietuvių trėmimus į Sibirą klebonas Artūras Stanevičius pakvietė pakalbėti Kėdainių rajono merą Valentiną Tamulį, LR Seimo narį Darių Kaminską, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus vadą Joną Šleževičių. Jonas Šleževičius nuoširdžiai padėkojo klebonui Artūrui Stanevičiui už šv. Mišių auką ir klebono ypatingą dėmesį jau daugiau nei dešimtmetį skiriamą tremtiniams, laisvės kovotojams atminti. Klebonas aukoja šv. Mišias ne vien bažnyčioje, bet ir kapinėse.

Gavę nepaprastai gražią, saulėtą dieną žmonės su pagarbiu susikaupimu dalyvavo šv. Mišiose. Tikriausiai kiekvienas prisiminė savo gimines bei artimuosius, kurie patyrė atsiskyrimo nuo Lietuvos skausmą.

Klebonas Artūras Stanevičius savo ruožtu padėkojo visiems dalyviams ir pagalbininkams: LR Seimo nariui Dariui Kaminskui, Kėdainių rajono merui Valentinui Tamuliui, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopai, jauniesiems šauliams ir jų vadei Kristinai Župerkienei, Kėdainių skyriaus tremtiniams ir jų vadui Jonui Šleževičiui, Caritui ir vadovei Melanijai Pivorienei, bažnyčios chorui ir vargonininkei Aušrai Giedrienei, Marijos legionierėms ir vadovei Genei Sereikienei, Kultūros centro direktorei Onai Mikalauskienei (už įgarsinimą), Motinoms maldoje ir vadovei Genovaitei Matusevičienei.

 

Į nežinią

***

Kartūninė suknelė

Gėlėta lyg pieva.

Po ja blaškos širdis.

Ilgas kelias į nežinią,

Skuba jaunystę

Išvežt traukinys.

Tolsta sodžiaus

Žydinčios obelys.

Pats gegužės žiedų

Šurmulys.

Kilometrais atskirti

Mylintys ir mylimi.

Nedrįsai paprašyti duonos.

Kelionėje riekę rūpios, naminės

Ištiesė tau brolis lietuvis,

Kaip ir tu - tremtinys.

Kartūninė suknelė vienintelė

Išrašyta Tėvynės pievų

Raštais margais.

Nublukins ją šiaurūs vėjai,

Nuplaus liūtis...

Kas tas gėles

Pakelėj išbarstytas

Surinks, tave  aprengs, pamaitins?

Nežinai ar begrįši,

Ar belauks tavęs kas?

Ar pasitiks?

Ar išliks atmintis?

Kaip sūnus išgyvens?

Jam vos ketveri.

Rankoj maldynas šeimos.

Marija, globoki, Marija!

Šnabžda lūpos,

Byra pirštais

Rožančiaus vėrinys.

Svetimoje žemėje,

Po kedru

Bemiegė pirmoji tavo

naktis.

Metų metais jauti šitą kelią,

Traukinio dundesį

Kasdieną atkartoja širdis.

(Iš šeimos kronikos)

                                                             

 Eilės ir straipsnis Genės Sereikienės

Nuotraukos Vytauto Karlos