Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-05-31 Devintinių iškilmėje vienijosi dvi Kėdainių bažnyčios

Procesijos pradžia iš šv. Jurgio bažnyčios

Kristaus Kūno ir Kraujo dienos iškilmėje Eucharistinė procesija savo kelią pradėjo iš Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios. Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius šventoriuje sutiko šv. Juozapo bažnyčios kleboną Kėdainių dekanato dekaną Norbertą Martinkų ir šv. Juozapo bažnyčios kunigus: Virgilijų Rutkūną bei Mindaugą Alekną.

Į gražų būrelį jungėsi abiejų bažnyčių adoruotojos: šv. Jurgio bažnyčios: Adelė Dovidavičienė, Vitutė Gaižauskienė, Melanija Pivorienė, Laima Misevičienė ir šv. Juozapo bažnyčios adoruotojos: Lionė Babičienė, Janina Stankuvienė, Elytė Urbonienė, Onutė Vaitkevičienė, Irutė Žymantienė. Šalia adoruotojų ėjo Marijos legiono maldininkės: Virgilija Bobinienė, Vanda Končienė, Jolanta Blankienė, Janina Minkevičienė, Genovaitė Žukauskienė ir šių eilučių autorė. Procesijoje dalyvavo Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė. Jaunieji šauliai nešė kryžių ir ėjo procesijos priekyje. Giedojo šv. Jurgio bažnyčios choras.

 

Eucharistijos nešimas miesto gatvėmis

Švč. Sakramentą nešė šv. Juozapo bažnyčios kunigas Mindaugas Alekna. Pirmasis altorėlis stovėjo šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje. Prie altorėlio buvo pagarbintas Eucharistinis Jėzus. Evangelijų tekstus skaitė šv. Juozapo bažnyčios klebonas dekanas Norbertas Martinkus.

Ėjome Nevėžio pakrante, Didžiąja ir Radvilų gatvėmis. Eucharistija švietė laimindama miestą ir kiekvieną jos gyventoją.

Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje stovėjo du altorėliai, kur laukė būrelis tikinčiųjų. Procesijos dalyviai suėję į bažnyčią buvo palaiminti  Švč. Sakramnentu.

 

Šv. Mišias aukojo trys kunigai

Devintinių šv. Mišioms vadovavo šv. Juozapo bažnyčios kunigas Virgilijus Rutkūnas. Drauge su juo Eucharistiją šventė šv. Juozapo bažnyčios kun. klebonas Norbertas Martinkus,  šv. Jurgio bažnyčios kun. klebonas Artūras Stanevičius.

„Eucharistija jungianti mus su Jėzumi stiprina ir krikščionių tarpusavio bendrystę. Esminė dalis Eucharistijoje yra Sandora,“ – pamokslą sakydamas kalbėjo dekanas Norbertas Martinkus, kuris padėkojo visiems procesijos dalyviams ir maldininkams.

Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius padėkojo nuolatiniams bažnyčios talkininkams Kęstučiui Mugui ir Antaninai Mugienei bei kitiems parapijiečiams padėjusiems pasiruošti Devintinių iškilmei, procesijos dalyviams, chorui ir maldininkams.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės