Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-09-23 Iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi

Atėjo lauktasis sekmadienis

 

Tą nepaprastą sekmadienį Rugsėjo 23-čiąją Kėdainių šv Jurgio parapijos tikintieji drauge su šv. Jurgio bažnyčios klebonu Artūru Stanevičiumi, kurio iniciatyva ir rūpesčiu turėjome galimybę nuvykti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi prieš saulės tekėjimą būriavosi šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

Visi tilpo į du užsakytus autobusus. Nuo šv. Jurgio bažnyčios autobusai su  piligrimais pasuko Kauno link. Vykome šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono maldininkės, Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas Valentinas Tamulis, parapijiečiai. Autobuse sukalbėjome vieną dalį Rožyno skaitydami apmąstymus iš knygelės „Rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi“.

Visi piligrimai iš pat ankstyvo ryto rinkosi Kauno Santakos parke. Prieš įėjimą į sekcijas gavome šio sekmadienio Šventųjų Mišių knygelę. Suradę B2 sekciją susitelkėme tai nepaprastai akimirkai. Belaukiant popiežiaus Santakoje skambėjo giesmės, Rožyno maldos, Švč. Mergelės Marijos litanija, liudijimai. Kaune sutikome tekančią saulę.

 

„Šiandieną išgyvensime dangaus blyksnį“

 

Vyskupas Kęstutis Kėvalas klausė susirinkusios žmonių minios: „Ar pasiruošę priimti Dievo gūsį?“ „Šiandieną išgyvensime dangaus blyksnį“. Apie 9.45 val. pasigirdo sveikinimai Popiežiui Pranciškui, pasklido vėliavėlių jūra virš galvų, padangėje suplevėsavo Lietuvos Trispalvė, tankiau suspurdėjo plakti širdys. Visus laiminanti ranka stengėsi kuo daugiau aprėpti. Popiežių Pranciškų lydėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Pasigirdo popiežiaus sveikinimas Lietuvos žemei, jos tautai, kiekvienam žmogui. Šv. Mišioms vadovavo Šventasis Tėvas. Popiežiaus jautrūs žodžiai apie lietuvių tautos kančias, dėmesys eiliniam žmogui suvirpino daugelio sielas: „... nukrečia šiurpas ištarus žodį Sibiras ...“. Išaukštinimas tikinčios liaudies: „... ar reikšmingesnis tas kas labiau sužibėjo, kas daugiau turi privilegijų? Bet tai nieko neturi bendra su tikinčios liaudies iškentėta realybe...“ Tai labai brangūs popiežiaus Pranciškaus žodžiai lietuvių tautai. Ir ta jo taikliai parinkta Lietuvos himno eilutė: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“. 

 

Įdomus sutapimas

 

Prieš savaitę šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius aukojo iškilmingas Šv. Mišias už partizanų, politinių kalinių šeimą vyrą ir žmoną, kurie prieš penketą metų abu iškeliavo anapilin. Tai buvo paskutinis Kėdainių partizanas nelygioje kovoje pasipriešinęs ginklu. Kovų liudytoja ainiams liko kulka, kurią tremtyje išėmė iš partizano kūno. Bažnyčioje vyko atminties bei liudijimų valandėlė.

Dabar tie popiežiaus pasakyti žodžiai apie Sibirą, „tikinčios liaudies iškentėtą realybę“, Lietuvos himno raginimas „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“ atgaivino prisiminimus ir yra graži sąsaja vakar dienos su šia diena.

 

Lietuvoje susišaukiančios datos

 

Daug reikšmingų datų ir įvykių Lietuva pažymi šiais metais: Lietuvos šimtmetį, 25 - metį nuo popiežiaus Jono Pauliaus apsilankymo Lietuvoje, Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų metinių jubiliejų Lietuva pašvęsta Dievo Motinos Mergelės Marijos globai ir daug dėmesio sulaukęs bei tikinčiųjų širdis sujungęs popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje.

 

„Pastiprinti džiaugsmu kitus“

 

Viskas tilpo tose keliose valandose. Šis palaimos sekmadienis ilgai išliks ne vien nuotraukose. Tebus kelrodė popiežiaus Pranciškaus pasakyti žodžiai: „Ko mums reikia šiandien?“ „... padrąsinimo vilčiai, pastiprinti džiaugsmu vieniems kitus“.

Grįžimas namo pėsčiomis iki autobuso keli kilometrai, toloka. Pamąsčius -  kiekviena diena yra kelionė, kopimas į kalną, kad pasiekus jo viršūnę galėtum pasidžiaugti, įvertinti savo jėgas ir šalia einančių geranoriškumą. Išvažiavus iš miesto pro debesų properšą šyptelėjo vaivorykštė pralinksmindama piligrimus.

Dėkingi esame Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonui Artūrui Stanevičiui, kurio iniciatyva bei rūpesčiu turėjome šią piligriminę kelionę ir visiems, kurie prisidėjo, kad šis susitikimas su popiežiumi Pranciškumi įvyktų.

 

 

Vaizdo įrašas Indros Spėčiuvienės

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės, Loretos Zubrickienės ir parapijiečių