Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-04-22 Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje tituliniai atlaidai

Į šv. Jurgio atlaidus Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje rinkosi parapijiečiai ir svečiai. Eucharistine procesija pagerbę prisikėlusį Viešpatį Jėzų Kristų meldėme šv. Jurgio antrojo Lietuvos globėjo užtarimo, kuris yra krikščionybės nešėjas, karių, žemdirbių, ūkininkų ir prislėgtųjų globėjas. Klebonas Artūras Stanevičius kvietė tikinčiuosius pasimelsti už žemdirbius, karius ir šaulius, o ypatingai už Povilo Lukšio šaulių kuopą ir jos vadę Kristiną Župerkienę.

Klebonas taip pat sveikino ne vien šaulius atvykusius į šv. Jurgio atlaidus, bet ir šios bažnyčios draugus bei rėmėjus:

„Laumetrio“ vadovus Kazį Čiurilą ir Joną Putną, seimo narį Darių Kaminską, Labdaros ir paramos fondą „Viltis – Vikonda“ ir jo vadovę Ireną Staliorienę, visuomeninį judėjimą „Mūsų krašto sėkmei“ ir vadovą Arūną Kacevičių, Kėdainių seniūną Valentiną Tamulį, Vilainių seniūną Antaną Brūžą, Pelėdnagių seniūną Edviną Pagirską, Kultūros namų direktorę Oną Mikalauskienę, Ligoninės direktorių Stasį Skauminą, Vilainių mokyklos - darželio direktorę Renatą Zigmantavičienę, profesinio rengimo centro direktorių Dangirą Kačinską, Paukštelio progimnazijos direktorę Terezą Sotnik, Jurgius ir Jurgitas, visus parapijos svečius ir parapijiečius.

Visuotinėje maldoje savo rūpesčius pavedėme Dievui šaukdamiesi prieš tris šimtmečius vainikuotos Lietuvos globėjos Trakų Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos ir antrojo Lietuvos globėjo šv. Jurgio užtarimo į maldos kreipinius atliepdami – „Gaivink savo žmones, Viešpatie!“:

Meldėme Viešpatį suteikti mums pirmųjų krikščionių ir kankinių bei šiandien minimo šv. Jurgio tikėjimo tvirtumo ir tvirtą valią kas sekmadienį susirinkti prie Eucharistijos stalo.

Meldėme Viešpatį už mūsų Tėvynę, kad jos žmonės gyventų doroje, krikščioniškoje šviesoje ir vienybėje.

Meldėme Viešpatį pagalbos Bažnyčios ganytojams sekant Kristaus Ganytojo pavyzdžiu – būti pasirengusiems net gyvybę atiduoti už jiems pavestųjų išgelbėjimą.

Meldėme Viešpatį, kad užgesintų tarp tautų ir valstybių visą naikinančią nepasitikėjimo, neapykantos, beatodairiškų interesų, karų ugnį.

Meldėme Viešpatį už partizanus, šaulius, karius, laisvės kovų dalyvius.

Meldėme šv. Jurgio užtarimo malonės, dangaus dovanų visiems parapijos geradariams.

Šv. Jurgio dangišku užtarimu meldėme dangaus malonės dovanų mūsų žemdirbiams, kad būtų palaimintas kilnus jų triūsas auginant kasdienę duoną.

Viešpaties palaiminimui atnašavome:          

Margučius, grūdus ir pupas, kuriuos pašventintus bersime į žemę melsdami mūsų kraštui derlingų metų. Atnašavome su meile iškeptą duoną ir pyragą, kad po Šv. Mišių pasidalintume, kaip bendrystės, sugyvenimo ir tarpusavio ryšio simbolį. Šv. Mišių aukai prie altoriaus atnešėme Ostiją ir vyną – šiuos žemiškus vaisius, dėkodami Kūrėjui už visą tai, ką Jis mums davė.

Po 12 val. Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius visi drauge sugiedojome Lietuvos himną. Klebonas Artūras Stanevičius padėkojo maldininkams dalyvavusiems šv. Jurgio atlaiduose, o pašventintus margučius įteikė seimo nariui Dariui Kaminskui, kad seime pratęstų tą dalijimosi vienų su kitais, draugiškumo ir pagarbos vienų kitiems tradiciją bei palinkėtų seimo nariams sutelkto, atsakingo ir nuoširdaus darbo šalies žmonių labui.

Katechezės vaikams parengiau lankstinukus „Šventasis Jurgis“, kuriuose sudėta  šv. Jurgio biografija, malda šv. Jurgiui ir kita informacija apie šventąjį. Lankstinukai iliustruoti nuotraukomis. Likusius lankstinukus mielai išsidalino suaugusieji.

Bažnyčioje jau tradiciniu Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Jurginių renginio akcentu tapo velykinių margučių bei velykinio stalo dekoracijų paroda. Parodai  eksponatus pateikė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių draugijos Kėdainių skyrius, bei pavieniai meninikai.

Aikštelėje prie bažnyčios jau rikiavosi tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai su savo užaugintomis gėrybėmis, suvenyrais, įvairiais dirbiniais. Aikštelė bematant prisipildė žmonių, kurie galėjo patogiai įsitaisyti ant jiems suneštų suolų. Čia svečių ir saviškių laukė maloni muzikos ir dainų valanda.

Kęstutis Volkus gerokai paplušėjo sukviesdamas ansamblius į Jurginių šventę, kur vyko liaudiškas Jurginių šurmulys: „Pagal Jurgį ir kepurė“. Kęstutis ir pats yra ansamblio „Trio AAK“ vadovas, bažnyčios pastoracinės tarybos narys, bažnyčios choristas.

Klebonas Artūras Stanevičius bažnyčios pastoracinės tarybos vardu pasirašė draugystės ir bendradarbiavimo sutartį  su organizacijos „Mūsų krašto sėkmei“ vadovu Arūnu Kacevičiumi. Ši sutartis turi būti atnaujinama kasmet per Jurgines. Tokia sutartis buvo pasirašyta praėjusiais metais su Šeduvos gimnazija, o šiais metais atnaujinta.

Lauke maldininkus pradžiugino agapė - vaišės, skirtos maldininkams  atvykusiems ne vien iš Kėdainių, bet ir iš kitų rajonų. Koncerto metu renginio dalyviai, parapijiečiai ir svečiai buvo vaišinami didžiulėje keptuvėje ant laužo kepta Jurginių kiaušiniene su lašinukais, Jurgienės dilgėliniu šiupiniu balintu plaktais kiaušiniais bei karšta žolelių arbata.

Koncertavo:

Kėdainių kultūros centro vokalinis ansamblis „Jorija“ – vadovė Regina Lukminienė, Kėdainių pagyvenusių žmonių mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis – vadovė Nijolė Bajorūnienė, Lietuvos neįgaliųjų draugijos Kėdainių skyriaus vokalinis ansamblis – vadovas Saulius Urbonas, Kėdainių pagyvenusių žmonių asociacijos vokalinis ansamblis „Giedra“ – vadovė Aldona Sasnauskienė, Šeduvos gimnazijos vokalinis ansamblis „Šeduviukai“– vadovė Aušra Mickutė, Folklorinis ansamblis „Trio AAK“ – vadovas Kęstutis Volkus. Dainavo pop muzikos vokalistai Albertas Ramanaukas ir Danguolė Barauskienė.

Lietuvoje yra 23 bažnyčios turinčios išdrįsusio ginti krikščionių teises šv. Jurgio vardą.

Dar taip neseniai klebono Artūro Stanevičiaus ir „Laumetrio“ vadovų rūpesčiu ant bažnyčios sienos atsirado metalinių raidžių užrašas žymintis, kad tai yra Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia. Šv. Jurgis yra antrasis Lietuvos globėjas. Su malda sutikime jo globą.

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Vikos Makaveckienės