į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2019-09-29 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos įteikimas

Dar 2016 m. gruodžio 1 dieną Popiežius Pranciškus pritarė šventųjų skelbimo kongregacijos paruoštam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofilius Matulionio kankinystė ir jis bus paskelbtas Romos Katalikų bažnyčios Palaimintuoju. Lietuvai tai buvo nepaprastai džiugi žinia.

2017 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Teofiliaus Matulionio metais. Tais pačiais metais birželio 25 dieną pirmą kartą Lietuvoje Vilniaus katedros aikštėje vyko skelbimo Palaimintuoju beatifikacijos iškilmė. Vyskupas Jonas Ivanauskas 2017 metų birželio 25 dieną Šv. Mišiose Vilniaus katedros aikštėje kreipėsi į kardinolą Angelo Amato ir per jį prašė Šventąjį Tėvą, kad į palaimintųjų gretas įrašytų Kaišiadorių vyskupą Teofilių Matulionį, kuris prieš 55 metus mirė nukankintas dėl savo tikėjimo.

 

Bažnyčiai, parapijai, Kėdainiams

 

 

Rugsėjo 29 dieną šv. Jurgio bažnyčia sutiko garbingą svečią Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską, kuris atvežė Palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikviją. Tai didelė dovana parapijai, bažnyčiai, Kėdainiams, visiems tikintiesiems.

Iškilmingas Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Drauge Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas ir klebonas kun. Artūras Stanevičius, giedojo bažnyčios choras vadovaujamas Aušros Giedrienės. Skaitinius skaitė Loreta Zubrickienė ir šių eilučių autorė.

Šv. Jurgio bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų. Kaip visada turėjome ir garbingų svečių kraštiečių. Šv. Mišiose dalyvavo:

LR seimo narys Darius Kaminskas su žmona rajono tarybos nare Aušrele Kaminskiene, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus. Vilainių seniūnas Valentinas Bružas, Kėdainių mokyklos-darželio „Obelėlės“ direktorė Renata Zigmantavičienė, rajono tarybos narė Irena Staliorienė ir kiti. Su nekantrumu Palaimintojo relikvijos laukė parapijiečiai, parapijos maldos grupės, šauliai ir kiti tikintieji, kurie šią dieną gausiai rinkosi į Šv. Mišias.

 

Klebono sveikinimas 

 

„Brangūs broliai ir seserys, šiandien mes džiaugsmingai sveikiname Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską ir dėkojame ne tik už jo apsilankymą, bet ir už neįkainojamos vertės dovaną - palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikviją.

2016 m. visus pradžiugino popiežiaus Pranciškaus žinia kad garbingasis Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju. Ši žinia paskatino dar labiau domėtis garbingojo arkivyskupo nuostabiu gyvenimu ir veikla. Prisiminėme, kad 1937 m. Kauno arkivyskupija Kėdainiuose surengė Eucharistinį kongresą skirtą krikščionybės 550-tosioms metinėms paminėti. Šį kongresą laimino arkivyskupas Skvireckas, sveikino Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, o kongreso vyriausiuoju pirmininku buvo tuometinis vyskupas Teofilius Matulionis.

Tuomet vyskupas Teofilius Matulionis kalbėjo: „Švenčiame Eucharistinį kongresą, kad tikintieji pagarbintų eucharistinį Jėzų, Jam padėkotų ir paprašytų laiminti ir globoti Katalikų Bažnyčią, Tėvynę Lietuvą, ir visas šeimas“. Šioje Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje jis aukojo Šv. Mišias, po kurių įsiamžino nuotraukoje prie Nukryžiuotojo Kristaus altoriaus. Dabar ši nuotrauka pasitinka parapijiečius ir svečius bažnyčioje esančiame stende.

Šiandien pas mus vėl atvyko palaimintasis kankinys Teofilius Matulionis šventame relikvijoriuje, kad teiktų visiems prašantiems dangiškąjį užtarimą pas Dievą. Tikintieji pamaldų metu galės ateiti ir melsti palaimintojo užtarimu teikiamų malonių. Kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį šventąja relikvija bus teikiamas palaiminimas.

Laukdami beatifikacijos šventės 2017-tųjų metų pavasarį, šventoriuje pašventinome palaimintojo garbei kryžių ir stelą, 2017-tųjų metų, birželio 25 dieną daugiau nei šimtas parapijiečių dalyvavo istorinėje beatifikacijos šventėje Vilniaus katedros šventoriuje iš, kurios į namus grįžo kupini didžio pakilimo, sielos ramybės ir džiaugsmo. Ne vienas tądien sakė: „Prasivėrė Dangus ir vidinė šviesa užliejo krūtinę Tądien švęsta beatifikacija buvo palaima sielai“. Tikime, kad nuo šiol melsdamiesi prie palaimintojo relikvijos vėl ir vėl patirsime palaimą bei palaimintojo užtarimu nešamą Dievo šviesą.

Nuoširdžiai sveikinu mūsų bažnyčios svečius:

Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, lydintį vyskupijos kanclerį Gediminą Tamošiūną. Kėdainių dekaną Norbertą Martinkų, LR seimo narį Darių Kaminską ir tarybos narę Aušrelę Kaminskienę, Kėdainių savivaldybės Merą Valentiną Tamulį, tarybos narę Ireną Staliorienę. Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadę Kristiną Župerkienę, Mokyklos - darželio „Obelėlė“ direktorę Renatą Zigmantavičienę, Vilainių seniūną Antaną Bružą, Kėdainių tremtinius ir jų vadovą Joną Šleževičių bei visus mūsų bažnyčios svečius ir brangius parapijiečius.“

Po sveikinimo žodžio klebonas Artūras Stanevičius paprašė Jo ekscelencijos vyskupo J. Ivanausko pašventinti altorėlį, kuris buvo įrengtas pernai laukiant šventosios relikvijos bei Jo ekscelencijos ganytojiško žodžio, Šv. Mišių aukos ir palaiminimo.

 

Homilija sujaudino tikinčiuosius

 

Vyskupo Jono Ivanausko homilija giliai sujaudino tikinčiuosius. Jis drąsino nebijoti daryti gerą, pasitikėti savimi, nes mes visi esame Dievo žmonės, Jo vaikai. Ragino pasilenkti prie Lozoriaus, nelaimingojo šalia esančio savo brolio nelaukiant, kad tai padarytų kas nors kitas už mus.

„Šioje vartotojiškoje ir susvetimėjusioje visuomenėje skubame daug pirkti, daug turėti. Didžiulis tempas tam, kad nesustotume maldai, pamąstymui, susikaupimui, o Lozoriumi pasirūpins kiti“, - kalbėjo vyskupas ragindamas skaityti Šv. Raštą, atsidėti maldai.

Vyskupo J.Ivanausko prasmingi  žodžiai tai tarsi pasibeldimas į žmogaus sielą jos pažadinimas pasiekė klausančiųjų širdis.

Vyskupas nušvietė Palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Jo kankinystės ir šventumo, tvirtos valios ir pasišventimo kelią ginant Bažnyčios ir tikinčiųjų teises.

 

Relikvijos pagerbimas

 

Per Šv. Mišias Palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija stovėjo prie didžiojo altoriaus ant paaukštinimo. Ji skendėjo baltose lelijose. Šv. Mišių pabaigoje vyskupas su palyda atnešė relikviją prie altorėlio skirto relikvijos tolesniam saugojimui.

Čia vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino altorėlį. Klebonas perskaitė palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio litaniją. Po ceremonijos klebonas Artūras Stanevičius pakvietė esančius bažnyčioje pasirašyti to gražaus bažnyčios istorinio įvykio dokumente.

Vyskupą Joną Ivanauską sveikino ir už brangią dovaną jam dėkojo: klebonas Artūras Stanevičius, bažnyčios choras, Caritas, Marijos legionas, Motinos maldoje, Jaunimo atstovė ir tremtiniai.

 

Noras turėti relikviją

 

Vyskupas Jonas Ivanauskas pasidžiaugė klebono Artūro Stanevičiaus dideliu noru ir įdėtomis pastangomis turėti relikviją.

Viskas prasidėjo nuo Šv. Jurgio bažnyčios klebono Artūro Stanevičiaus ir parapijiečių dalyvavimo (2017 06 25) Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėje Vilniaus katedros aikštėje. Dalyvavo bažnyčios choras, Caritas, Marijos legionas ir kiti parapijos tikintieji.

Grįžę pradėjome ieškoti dokumentų, kurie liudytų apie Palaimintojo Teofiliaus sąsajas su  Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia. Radome 1937 06 27 - 29 Kėdainiuose vykusio Eucharistinio kongreso skirto Krikščionybės 550- mečiui pažymėti knygelę, kurioje buvo patvirtinimas, kad arkivyskupas buvo Eucharistinio kongreso pirmininku ir aukojo Šv. Mišias.

Padidinta to meto arkivyskupo Teofiliaus Matulionio nuotrauka prie Nukyžiuotojo Kristaus altoriaus šv. Jurgio bažnyčioje dabar eksponuojama stende. Visą surinktą medžiagą klebonas Artūras Stanevičius patalpino bažnyčios stende, kad susipažintų tikintieji. Dveji metai bažnyčioje eksponuojama paroda apie palaimintąjį arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį. Skulptoriaus Audriaus Vasiliausko pagamintas altorėlis su palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio paveikslo kopija tapyta dailininkės Audronės Rudienės.

Šventoriuje iškilo memorialas skirtas palaimintajam kankiniui arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Palaiminimo iškilmėje gavę knygeles su palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio litanija, kalbėjome ją maldų grupėse, katechezės salėje žiūrėjome filmą apie Palaimintąjį. Ir pagaliau išsipildė klebono Artūro Stanevičiaus bei tikinčiųjų svajonė. Turime palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją.

 

Iškilmėje pagerbtas rajono meras

 

Parapijiečiai drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi didžiai nustebino rajono merą Valentiną Tamulį pasveikindami jį su vos prieš dvi dienas buvusiu gimtadieniu ir įteikdami jam pačią pirmąją dovaną - palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paveikslą bei sugiedodami „Ilgiausių metų“. Meras yra ne tik dažnas bažnyčioje minimų liturginių švenčių lankytojas, bet visada randantis kiekvienam gerą, šiltą žodį, todėl yra parapijiečių gerbiamas ir mylimas.

 

Vyskupas domėjosi bažnyčia ir jos aplinka

 

Klebonas Artūras Stanevičius supažindino Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską su bažnyčios aplinka ir vidumi. Vyskupas pastebėjo didelius pasikeitimus šventoriuje ir bažnyčioje: naują kryžių, palaimintajam  arkivyskupui kankiniui Teofiliui Matulioniui skirtą memorialą, Šventojo Tėvo Pranciškaus skulptūrą, naujus tvirtus ir įdomius suoliukus šventoriuje, Igarkos tremtiniams atminti skirtą lentą prie bažnyčios ir kt.

Jį sužavėjo UAB „Laumetris“ darbai. Vyskupas kalbėjo, kad didelius darbus gali nuveikti paprasti, plačiai visiems net nežinomi žmonės. Vyskupas J. Ivanauskas  negailėjo gražių padėkos žodžių  klebonui A. Stanevičiui už rūpinimąsi parapija, pasiaukojimą bažnyčios ir parapijos labui. Darbai yra įprasminti, nes visą tai vyko Šv. Mišių, maldų šviesoje. Kiekvienas darbas turi savo prasmę, istorinę paskirtį, maldos intenciją.

Parapijiečiams malonu buvo klausyti tokio vyskupo vertinimo klebono atžvilgiu.

 

Agapė

 

Klebono A. Stanevičiaus paramos dėka buvo organizuota agapė. Vyskupui palaiminus stalą vaišinomės gardžiais valgiais. Čia savo išmonę parodė šeimininkės, kurios paruošė puikų skanumynų stalą.

Šeimininkės yra ne vien uolios maldininkės vertos pagarbos, bet kasmet po atlaidų Šv. Mišių sukviečiančios maldininkus puodeliui kavos ar arbatos, parengiančios labdaros pietus vargstantiems tai: Caritas pirmininkė Melanija Pivorienė, Onutė Rumbienė, Elena Gudelienė, Verutė Vilkelienė, Janina Rusteikienė, Janina Šikšnienė, Laimutė Misevičienė, Dalia Urbonavičienė, Zita Vozgirdienė. Joms padeda Marijos legiono maldininkės Janina Kupčiūnienė, Vanda Končienė ir Alma Vandalauskienė bei Motinos maldoje maldininkės. Vilius Skiniulis atveža moterims produktus.

Agapėje visi dar norėjo pabendrauti su vyskupu, paspausti jam ranką, padėkoti. Muzikavo ir dainavo atlikėjai Albertas Ramanauskas drauge su Danguolė Barauskienė.

Išlydėdamos Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską Marijos legionierės pakvietėme jį bei kleboną Artūrą Stanevičių šventoriuje drauge nusifotografuoti šiai gražiai istorinei šventei bei bendrystei atminti.

Genė Sereikienė

 

 

 

 

Nuotraukos Vikos Makaveckienės ir Vytauto Karlos