į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2018-12-09 Pašventinta Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono vėliava

Gruodžio 9 dieną į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi Marijos legiono legionierės, maldos pagalbininkai, svečiai. Klebonas Artūras Stanevičius, kuris yra ir Marijos legiono dvasinis vadas aukojo Šv. Mišias už Marijos legiono legionieres, maldos pagalbininkus, svečius, parapijiečius.

Visuotinėje maldoje meldėme atliepdami: „Išklausyk, mus Viešpatie“

Viešpatie Dieve, palaimink Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono „Apaštalų Karalienės“  aktyvo nares ir visus maldos pagalbininkus siekiančius Nekalčiausios Švč. Mergelės Marijos užtarimo vykdant pasiryžimą „Per Mariją prie Jėzaus!“.

 

Viešpatie, padėk abejojantiems atrasti kelią į šventumą sekant Švč. Mergelės Marijos dorybėmis, kad Rožyno maldų kelias taptu kelrodžiu siekiant šventumo.

 

Viešpatie Dieve, apdovanok legionierius ryžtu, drąsa, nuolankumu, ištverme teikiant dvasinę pagalbą abejojantiems, suteik legionieriams begalinio pasitikėjimo Švč. Mergele Marija.

 

Viešpatie Dieve, Lietuva Marijos kraštas padaryk, kad Legiono vėliava tikinčiuosius vienytų ir telktų bendrai maldai į Švč. Mergelę Mariją, kad įsilieję į pasaulio Katalikų Marijos legionierių gretas būtume ištikini doriniams principams, tikėtume maldos galia ir ją, kaip gėlės žiedus dalytume vieni kitiems.

 

Viešpatie Dieve, suteik visiems šiandieną besimeldžiantiems bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos meilės ir globos, sveikatos ir ramybės.

 

Atnašavome:

Tavo palaiminimui Viešpatie, prie altoriaus atnešame Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono vėliavą, kaip šios maldos grupės išskirtinumo ir pagarbos Švč. Mergelei Marijai ženklą. Legiono vėliavą su didele pagarba ir pasididžiavimu nešime eucharistinėse procesijose, kviesdami, kad prisijungtų kuo daugiau maldos pagalbininkų.

 

Tavo palaiminimui Viešpatie, prie altoriaus atnešame pyragą, kuriuo prie agapės stalo dalinsimės su bažnyčios bendruomene, bažnyčios maldų grupėmis ir viešniomis - Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos legionierėmis.

 

Šv. Mišių aukai atnašaujame duoną ir vyną. Tą Dievo sukurtą ir žmogaus rankų išpuoselėtą valgį tai ką Jis pats mums davė.

 

Klebonas Artūras Stanevičius pašventino Marijos legiono vėliavą, kurios vienoje pusėje Katalikiškos pasauliečių organizacijos monograma, kitoje pusėje Švč. Mergelės Marijos monograma, kurią gaubia užrašas Marijos legionas, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios nuotrauka, kurią gaubia užrašas Kėdainių šv. Jurgio parapija, šv. Jurgio ant žirgo atvaizdas ir „Marijos giesmės“– Magnificat žodžiai „Mano siela šlovina Viešpatį!”

Pašventinta Marijos legiono vėliava buvo išskleista prieš altorių ir įstatyta į stovą. Klebonas perskaitė Marijos legiono pašventinimo aktą. Po vėliavos pašventinimo akto tekstu pasirašė klebonas Artūras Stanevičius ir Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė. Marijos legiono aktyvo narės savo parašais taip pat patvirtino šį Lietuvos šimtmetyje ir Viešpaties metuose  Marijos legiono vėliavos šventinimo įvykį.

Marijos legiono vėliavai maketą darė UAB Jurasta Kėdainiai, Irma Damaševičienė. Vėliavą gamino UAB "Vellera plius" Kaunas.

Vėliavos šventinimo iškilmėje dalyvavo Panevėžio šv. Petro ir Povilo parapijos Marijos legiono prezidiumo pirmininkė Stefanija Burlienė, Panevėžio vyskupijos kurijos pirmininkė ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos Marijos legiono prezidiumo pirmininkė Aldona Juozapaitienė ir Emilija Jašinskienė kurijos Marijos legiono valdybos narė.

Po Šv. Mišių rinkomės parapijos salėje, kur tęsėme bendravimą su legionierėmis iš Panevėžio ir Krekenavos. Viešnios pasidžiaugė Kėdainių šv. Jurgio legionierių gražiu bendravimu su parapijos bendruomene ir kitomis parapijos maldų grupėmis. Taip pat pasigėrėjo klebono betarpišku bendravimu su Marijos legionu ir maldininkų palaikymu.

Klebonas kalbėjo, kad pirmą kartą Marijos legiono vėliavą procesijoje aplink bažnyčią nešime per Kristaus Prisikėlimo iškilmę.

Būtų nuostabu, kad Rožyno maldos karoliukai nežiūrint kalnų ir vandenynų jungtų pasaulio Marijos legiono maldininkus į vientisą, niekada nenutrūkstančią maldą.

 

Kėdainių šv. Jurgio Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės, Genovaitės Žukauskienės, Genovaitės Matusevičienės