Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-04-27 Sutvirtinimo sakramento šventė

2018 metų balandžio 27 dieną, atsakingai pasirengę gyventi pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą, Kėdainių šv. Jurgio parapijos 27 jaunuoliai sulaukė garbingo svečio arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ ir buvo sustiprinti Šventąja Dvasia.

Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

Sutvirtinimo sakramento šventųjų Mišių metu sutvirtinamieji atnešė jau tradicija tapusias atnašas:

+

Gerasis Dieve, Tavo palaiminimui, prie Tavo altoriaus, mes atnešame vaisius. Atnešame juos, kaip vienybės ir tarpusavio ryšio simbolį.

Palaimintais vaisiais, mes nuoširdžiai dalinsimės po Šventųjų Mišių su visa mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios bendruomene.

Mokyk ir mus pačius būti klasės ar draugų bendruomenės vienytojais, vedančiais visus į Tavo, Geras Dieve, namus.

+

Gerasis Dieve, Tavo palaiminimui, prie Tavo altoriaus, mes atnešame su didžiule meile, mūsų pačių keptus keksiukus. Palaimintus keksiukus mes perduosime vargšams į nakvynės namus.

Mokyk mus ir toliau savo gyvenimuose visuomet matyti vargšus, per kuriuos Tu pats Jėzau, beldiesi į mūsų širdis kasdienio gyvenimo kelyje.

+

Gerasis Dieve, prie Tavo altoriaus Gaudvilė su mama šiandien atneša pačios sukurtą Sutvirtinimo sakramentą priėmusio jaunimo paveikslą. Lai šis paveikslas pasiliks mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje kaip bendruomenės troškimo ženklas.

Ženklas, kad šis gražus jaunimas, suvokęs kokia besąlygiška Tėviška meile Tu juos myli; sutikęs jais besirūpinantį Kristų; sutvirtėjęs nesibaigiančia meile išlieta Šventąja Dvasia, - džiugiai ir drąsiai liudytų pasaulyje Tave.

Liudytu savo krikščionišku gyvenimu, žinodami, kad ir patys nuoširdžia malda yra lydimi mūsų bendruomenės žmonių,- jų pačių laisvai pasirinktame gyvenime su Dievu.

+

Gerasis Dieve, Tavo palaiminimui, prie Tavo altoriaus, mes atnešame ostija ir vyną. Atnešame, kaip mūsų bendruomenės atnašą, į kurią sudėti visi mūsų bendruomenės darbai, troškimai, džiaugsmai ir kančios.

 

Mūsų parapija išties brangina jaunus žmones, kurie ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui. Daugybė geradarių apipylė dovanomis mūsų jaunimą ne tik per šventę, bet juos lydėjo ištisus pasiruošimo metus. Parapijos jaunimo ir sutvirtinamųjų išvykomis rūpinosi Kėdainių rajono savivaldybės direktorius Ovidijus Kačiulis ir Kėdainių rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis.

Senamiesčio kepyklėlės vadovė Danutė Šarkanienė mūsų šventei padovanojo įspūdingo dydžio tortą, kuriuo vaišinosi Sutvirtinimo sakramentą priėmęs jaunimas, jų tėvelių, jų Krikšto ir Sutvirtinimo tėveliai Agapėje su arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi SJ ir svečiais kunigais. Po Sutvirtinimo sakramento šventės susirinko prie vieno stalo Agapei ir švento Jurgio parapijos patarnautojai, Carito, Marijos legiono, Šaulių bendruomenė.

Danutė Šarkanienė visus pasiruošimo metus kartu su Šlapaberžės konditerijos direktore Dale Draudviliene saldumynais rėmė parapijos jaunimo organizuotus savaitgalius.

Sutvirtinimo sakramento šventei pačios keptų pyragaičių padovanojo Violeta Muntianienė. Ir ne tik pyragaičių, bet ir šimtalapį, tokį, kokį tik ji su didžiausia meile darydama moka iškepti.

Jaunimas labai dėkingas UAB ,,Novalda” už padovanotą rėmą  Sutvirtinimo sakramento šventei sukurtam paveikslui. Sutvirtinamųjų paveikslas jau tapo kasmetine tradicija mūsų šv. Jurgio bažnyčioje. Paveikslas bažnyčioje bus laikomas iki kitos Sutvirtinimo sakramento šventės. Kitais metais jį dėsime į istorinį mūsų bažnyčios sutvirtinamųjų segtuvą, kuris išliks kaip prisiminimas ateitiems kartoms.

,,Tik Gėlės” ir ,,Dangiškos gėlės” pasirūpino šv. Jurgio bažnyčios altorių papuošimu įspūdingomis puokštėmis, kad esantis jaunimas ir susirinkusieji, matydami jų didelių širdžių sukurtą grožį, patys užsidegtų noru kurti tik gėrį, meilę ir grožį tiek savyje tiek savo aplinkoje.

Maistu ir įvairia pagalba jaunimą rėmė ,,Samariečių” bendruomenė ir ,,Švenčių centras”.

Visus metus sutvirtinamuosius šlovinti Viešpatį giesmėmis mokiusi vargoninkė Aušra Giedrienė kartu su kolektyvu ,,Auštaras” padovanojo Sutvirtinimo šventės Šventųjų Mišių liturgijos papuošimą lotyniškomis giesmėmis.

Kaip ištikimas palydovas sutvirtinamiesiems buvo Vika Makaveckienė, kuri rūpinosi, kad  mokymai visuomet būtų šiltuose Parapijos namuose, kad jų dalyvavimas šventosiose Mišiose, šventėse būtų matomas parapijos svetainėje kaip jų pačių tikėjimo liudijimas gyvenimu ir pakvietimas jaunų žmonių taip pat ateiti, ruoštis ir priimti Sutvirtinimo sakramentą mūsų bažnyčioje.

Sutvirtinamieji labai dėkingi parapijos maldos grupėms, Caritui, Marijos legionui, Šaulių kuopai, Sumos didžiajam chorui, zakristijonui, patarnautojams ir visiems parapijiečiams, kurie juos lydėjo visus metus malda ir įvairiausia pagalba. Tiems, kurie padėjo pilnai įsitraukti į šv. Jurgio benduomenės gyvenimą.

Sutvirtinamieji po šventųjų Mišių padėkojo arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui SJ už maldas už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą ir padovanojo ne tik gėles, bet ir kėdainietiško Dievo Gailestingumo paveikslo fotodrobę.

Atvykusį garbingą svečią taip pat sveikino parapijos Carito ir Marijos legiono vadovės.

Agapės metu paprašėme arkivyskupo parašyti maldą už Tėvynę, kurią įsegsime į mūsų parapijos istorinę knygą ,,100 maldų Lietuvai”.

Gerasis Dieve Tėve, Jėzaus Kristaus vardu meldžiame, kad tas sutvirtėjęs jaunimas, kuriam Tu pats išliejai Šventąją Dvasią tikrai pasiliktų bažnyčioje. Taip pat kreipiamės į Trakų Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Lietuvos Globėją:

 

O Motina,

kuri protėvių sostinėje pasirinkai savo sostą,

ugdyk mūsų žemėje ir širdyse

savo Sūnaus karalystę.

Valdyk mus taikoje,

stiprink mus priespaudoje,

guosk nelaimėse.

Būk mūsų kraštui maloninga Valdovė,

kaip esi buvusi šimtmečiais.

Tegu tavo garbės vainiką

nūnai praturtina nekaltumo ir meilės perlai,

išaugę iš mūsų jaunimo širdžių

ir mūsų tautos tikėjimo.

Amen.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės