Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-06-24 Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė

Birželio 24 dieną Romos Katalikų liturgijoje švenčiama šv. Jono Krikštytojo, kurio gyvenimas buvo nukreiptas į Kristų, gimimo iškilmė. Paprastai Bažnyčia prisimena šventųjų mirties dieną, kai jie gimsta danguje, tačiau yra dvi išimtys: Švč. Mergelės Marijos (rugsėjo 8 d.) ir šv. Jono Krikštytojo gimimo žemėje iškilmingas minėjimas.

Šią dieną mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje lankėsi savanorės iš Jonavos, kurios rinko aukas Marijos radijo išlaikymui.

 

 

Tarp visų šventųjų, būtent Jono Krikštytojo globai yra skirta daugiausia bažnyčių pasaulyje. Net dvidešimt trys popiežiai pasirinko jo vardą, kuris išvertus iš hebrajų kalbos reiškia „Dievo malonė”.

Kadangi mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia tikrai gali džiaugtis, kad turi net tris chorus: Sumos didįjį chorą, Rytmečio, tekančios saulės - Viešpaties Jėzaus Kristaus chorą ir Jaunimo šlovinimo grupę ,,Giedokime Viešpačiui”. Tad taip pat verta prisiminti, kad septynios muzikinės natos – do, re, mi, fa, sol, la, si – yra siejamos su Jonu Krikštytoju. XI amžiuje benediktinų vienuolis Gvidas Arecietis (†1050), norėdamas suteikti muzikinėms natoms vardus, pasirinko septynių eilučių pirmuosius skiemenis iš Jono Krikštytojo garbei skirto lotyniško himno, kurį sukūrė vienuolis Paulius Diakonas († 799).

Tik pirmasis skiemuo iš ut patapo do, o paskutinėje eilutėje pasirinkta abiejų žodžių pirmosios raidės: Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuorum, / Solve polluti / Labii reatum, / Sancte Iohannes. Šio posmelio nepažodinis vertimas: „Kad iš širdies gelmių aidėtų giesmė apie tavo nuostabius darbus, nuvalyk, šventasis Jonai, savo tarno suterštų lūpų kaltę.“

 

Šią dieną mūsų parapijos klebonas džiaugėsi aktyvia šv. Jurgio parapijos Pastoracine taryba ir dėkojo talkinusiems pasirengiant ir atstovaujant parapijai antrajame Kauno arkivyskupijos simpoziume.

 

Tai ir mūsų Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo diena

 

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ Kauno arkikatedroje bazilikoje homilijoje sakė, kad  į šventumą kasdien ir mes esame kviečiami. Būkime Kristaus žmonės, būkime Bažnyčios žmonės. Sekti Kristumi, ne visada paprasta, lengva, bet gyva ir džiugu. Šis sekimas sujungia mus tarpusavyje į vieną gyvą kūną kartu su Jėzumi.

Arkivyskupas dėkojo visiems arkivyskupijos tikintiesiems, ypač kunigams – už tarnystę, ištikimybę, už nuveiktus didelius darbus. Dėkojo taip pat už šventumo siekimą nepaisant suklupimų, nepaisant to, kad ne visada sugebame ir vienas kitą paskatiname į gera, o kartais gal net papiktiname. Dievas yra aukščiau už mūsų ribotą pavyzdį ir pastangas. Jis neapleidžia nė vieno ir visus kviečia bei įgalina būti šventus.

Šią dieną arkivyskupas kaip savo padėką įteikė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – keliems bendruomenės nariams už džiugų asmenišką krikščioniško gyvenimo liudijimą uoliai tarnaujant pagal savo pašaukimą ir pareigas parapijose, gyvenant šeimose.

Apdovanojimai arkivyskupo dekretais šiemet skirti Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonui kun. Žydrūnui Paulauskui, Šiluvos parapijos vikarui kun. Ramučiui Janšauskui, Kauno seserų benediktinių abatei ses. Juozapai Valerijai Strakšytei OSB, Marijos Krikščionių Pagalbos (saleziečių) ses. Linai Minelgaitei FMA bei 13-ai pasauliečių iš arkikatedros, Kristaus Prisikėlimo, Pal. J. Matulaičio, Vilkijos, Kėdainių Šv. Jurgio, kitų arkivyskupijos parapijų.

 

Nuotrauka Militos Žičkutės-Lindžienės

 

Su džiaugsmu  mūsų parapija sutiko žinią, kad Kėdainių šv. Jurgio parapijos katechetė, katalikų tikybos mokytoja, šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono vadovė, Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė Genė Sereikienė taip pat įvertinta aukščiausiu Kauno arkivyskupijos garbės ženklu.

 

Nuotrauka Militos Žičkutės-Lindžienės

 

Šiandien linkime ir meldžiame savo Kėdainių šv. Jurgio parapijai, kad mūsų Bažnyčia visada būna Kristaus meilės, jo liudijimo ir dialogo su geros valios žmonėmis vieta.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija