Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-02-16 Šv. Mišios minint Lietuvos šimtmetį

Vasario 16 ąją švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimto metų jubiliejų klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias. Ta proga tikintieji dovanojo 100 savo širdžių maldų parašytų už Tėvynę Lietuvą. Prie altoriaus vaikai Mindaugas Matusevičius ir Egita Spėčiūtė iškilmingai atnešė 100 – to maldų knyga.

Šv. Jurgio bažnyčios tikinčiųjų bendruomenė maloniai priėmė ir įgyvendino gražią klebono Artūro Stanevičiaus iniciatyvą  –  laukiant Lietuvos 100 – mečio parašyti „100 širdžių maldų už Tėvynę Lietuvą“. Knygai viršelį sukūrė ir parapijai padovanojo tautodailininkė Milda Verkauskienė.

Pirmąją maldą vasario 16 –ąją  dieną šv. Mišiose perskaitė klebonas Artūras Stanevičius:

„Viešpatie Dieve, tu mums davei patį nuostabiausią žalumos, lygumų, ežerų, upių ir Baltijos  skalaujamą žemės kampelį. Laikyk, mūsų Tėvynę Lietuvą lyg gležną daigelį savo delne gindamas ją nuo karų, ligų ir negandų.

Viešpatie Dieve, laimink mūsų Tėvynę garsinančius, nuoširdžiai dirbančius jos labui žmones. Padėk  atsitiesti tiems, kurie yra save nuskriaudę nuodėmėmis, užmiršti ir paniekinti.

Viešpatie Dieve, laimink visus, kurie veda mus dvasinio tobulėjimo ir Dievo pažinimo keliu

Viešpatie Dieve, padaryk, kad vaikai būtų saugūs šeimose, kad tėvų rankos kiltų apkabinti, priglausti, suprasti savo vaikus, o ne juos skausti ir, kad vaikai mylėtų savo tėvus stengdamiesi jų nenuvilti.

Viešpatie Dieve, padaryk, kad sugrįžtų po pasaulį pabirę lyg paukščiai Lietuvos sūnūs ir dukros ir suktų savo lizdus gimtojoje žemėje.

Viešpatie Dieve, per šventųjų Lietuvos globėjų užtarimą: Švč. Mergelę Mariją - Trakų Dievo Motiną, šv. Jurgį, šv. Kazimierą, Palaimintąjį Teofilių, Palaimintąjį Jurgį Matulaitį, ir tavo Dieve, valią padaryk, kad Lietuva klestėtų, jos piliečiai vienas kitą gerbtų, globotų vargšą ir silpnesnį, kad visi siektų doros ir darnos, kad jaunimas surastų savo pašaukimą ir sėkmingai darbuotųsi Tėvynės labui.

Viešpatie Dieve, globok mokytojus jų mokinius, mokyklų vadovus, kad mokyklose būtų vienų kitiems pagarba ir supratimas bei susitelkimas bendram darbui siekiant žinių ir dvasinio augimo.

Viešpatie Dieve, globok kūrybos žmones, kurie dovanoja Lietuvai savo meną, muziką, žodį.

Viešpatie Dieve, tepasiekia Tave mūsų maldos už laisvės kovotojus, kuriuos glaudžia žemė, kad jų atminimas būtų saugomas, o jų žygiai įkvėptų ir vestų mus taikos, Dievo ir Tėvynės meilės, santarvės keliu.“

Maldas tikintieji galės rašyti visus metus. Autorinės maldos bus sudėtos į istorinę Lietuvos šimtmečio maldų knygą ir bus skaitomos visus metus Šv. Mišiose.

Vasario 16  -  osios Šv. Rašto skaitinius skaitė Rozalija Racevičiūtė. 

Psalmes giedojo Saulė Balsytė. Visuotinėje šimtmečio maldoje, kurią perskaitė Irena Stanislauskienė meldėme:

Meldėme Viešpatį už visuotinę Bažnyčią, popiežių Pranciškų ir visus ganytojus, kad vestų žmoniją tikėjimo ir laisvės keliu.

Meldėme, kad apšviestų mūsų valstybės vadovus atsakomybės dvasia, suteiktų jiems ryžto ir išminties priimant teisingus sprendimus mūsų tautos labui

Meldėme Lietuvos kariams ir savanoriams stiprybės, išminties ir sveikatos, saugant mūsų kraštą nuo agresijos ir visokių pavojų.

Meldėmės už taiką pasaulyje ir už kraštus, kur persekiojami krikščionys, už visų tautybių žmones gyvenančius Lietuvoje.

Meldėme, kad Lietuva gyventų laisvėje, kad savo  darbais mes teiktume garbę Dievui ir Tėvynei, paaukoję Švč. Mergelei Marijai dangaus ir žemės Karalienei šimtametę šių dienų mūsų valstybę, meldėme Viešpatį už mus pačius, kad sekdami Jėzaus pavyzdžiu mokytumės pastebėti kenčiančiuosius ir su meile galėtume jiems padėti.

Meldėme Viešpatį, kad priimtų Lietuvos Laisvės kovotojų auką ir ji taptų laisvos, kilnios ateities garantu esamoms ir būsimoms Lietuvos kartoms.

Dėkojome Dievui,  už sugražintą laisvę melsdami neleisti, kad kovotojų už laisvę vardai būtų ištrinti iš mūsų širdžių. Meldėme padėti mums išsivaduoti nuo  abejingumo, suvienyti mus maldoje, bendrystėje ir vienybėje, pagerbiant laisvės aukas.

Meldėme Viešpatį glausti prie savęs ant laisvės aukuro sudėtas aukas ir apgaubti jas savo dieviškąja globa ir ramybe.

Viešpaties palaiminimui atnašavome: Gėles, skirtas mūsų tautos sūnums, paaukojusiems savo gyvybes už mūsų tautos laisvę. Žvakeles, kurių liepsna sušildys mūsų tautos didžiavyrių amžinojo poilsio vietą. Gėlės ir žvakės bus padėtos  prie paminklo Lietuvos savanoriams ir ant savanorių kapų. Šv. Mišių aukai atnešėme Ostiją ir vyną. Mes atnašavome šiuos žemiškus vaisius, dėkodami Viešpačiui už visas mums sutiktas gėrybes ir už tautai padovanotą  laisvę.

Bažnyčioje netruko tautinės atributikos. Tautos ženklais pasipuošę tądien buvo ir bažnyčios tikintieji.

Prie Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios rinkosi jaunieji vasario 16 – osios žygeiviai, kurie nuo šios šventovės pradėjo savo žygį su fotografija turėdami tikslą aplankyti istorines miesto vietas. Pirmoji tokių vietų buvo šv. Jurgio bažnyčia.

12.30 val. 100 dūžių aidu prabilo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios dar taip neseniai nulietas naujas varpas susiliedamas su Lietuvos bažnyčių varpų gaudesiu.

Ne vien varpo dūžiais, maldomis ir giesmėmis įsiliejo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia į bendrą Lietuvos 100 – mečio  šventę, bet ir kūrusiųjų maldas bei visų tikinčiųjų širdžių plakimu.

Po Lietuvos 100 – mečio Šv. Mišių sugiedoję Lietuvos tautinę giesmę rinkomės į parapijos namus agapei. Čia su bažnyčios choristais jungėmės Maironio giesmėje „Lietuva brangi“, sveikinome vieni kitus su visiems mums brangia tautos švente.

                                                                            

Maldos ir straipsnio autorė

Tikybos mokytoja Genė Sereikienė

100-mečio knygos viršelio autorė  tautodailininkė Milda Verkauskienė

Nuotraukos Rūtos Vanagaitienės ir Genovaitės Matusevičienės