Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-08-15 ŽOLINĖ

Kada žiedai pilni lietaus, o kamanės užmiega saulėgrąžų žiedlapiuose, šventoriuje susitinka rankų šiluma ir gerumas - švenčiame Žolinę - Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmę.

Kiekvieno rankose žolynų puokštelės iš įvairiausių gėlių puoštos javų varpomis. Gėlės dalia žydėti ir džiuginti. Jos negali liūdinti žmogaus. Marija paimta į Dangų mums paliko gėles, kaip džiaugsmo ženklą. Kalbėdami Rožyną keliaujame karoliukais tarsi rožių žiedais ir girdime gyvą Marijos mums paliktų gėlių kalbą. Šiandien gėlėmis alsuoja visa atsisveikinančios  vasaros žemė.

 

Visuotinė malda ir atnašos

 

Žolinių iškilmės Šv. Mišias Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Visuotinėje maldoje atliepdami „Išklausyk  mus, Viešpatie!” meldėmės:

už atpirktųjų tautą-žvaigždėmis vainikuotosios Moters sūnus ir dukteris, kad visi išvengtų pragaro slibino įniršio;

už mūsų šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų, visų tautų Ganytojo vietininką;

už žemės tautas ir jų vadovus, kad visi pripažintų Dievo karalystę ir jo Mesijo – Kristaus, taikos kunigaikščio valdžią;

už tai, kad visi, kurie pagarbiai bijo Viešpaties, susivienytų drauge apgiedoti gailestingąją Jo meilę;

už tai, kad Lietuva ir kitos pasaulio šalys paaukotos Dangaus Karalienei Marijai vėl taptų ištikimos savo krikščioniškojo pašaukimo reikalavimams;

už tai, kad Viešpats, kuris pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę maloniai pasilenktų prie kukliųjų, ligonių ir nelaimingųjų.

Užtariant mūsų dangiškajai Motinai ir Karalienei Marijai meldėmės už Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos Kėdainių skyriaus filialą ir jo vadovę Astą Bobinaitę bei Žolinių iškilmėje dalyvavusius meno kolektyvų narius ir jų vadovus prašydami Viešpaties Dievo sveikatos, sėkmės darbuose, kūrybinėje veikloje dėkodami Dievui už suteiktą galimybę neįgaliesiems gyventi visavertį, motyvuotą gyvenimą.

Maldoje prašėme Viešpaties, kad tikinčios bendrijos nariai šiame gyvenime išvengtų dvasinės mirties ir patirtų kūno prisikėlimo garbę Viešpaties atėjimo metu.

Meldėme, kad kūniška mirtis nugalėta Kristuje ir jo Motinoje pasitrauktų nuo mūsų mirusiųjų ir užleistų vietą palaimingajam nemarumui.

Meldėme, kad Motina Marija palydėtų Dangaus Karalystėn mirusius Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos narius.

Viešpaties palaiminimui atnašavome šių metų derlių: prinokusias javų varpas, daržoves, vaisius bei kasdieninę duoną – mūsų gyvybės šaltinį ir sveikatos simbolį medų. Prie altoriaus nešėme gėlių puokšteles, kaip Viešpaties mums dovanotą amžinojo grožio simbolį.

Dėkodami Kūrėjui už visą ką Jis mums davė Šv. Mišių aukai atnešėme Ostiją ir vyną. Šv. Mišių metu buvo šventinami žolynai.

 

Šventinė procesija

 

Giedant bažnyčios chorui iškilminga procesija su vėliavomis ėjo aplink bažnyčią. Šventoriaus veja bažnyčios pastoracinės tarybos pastangomis buvo išdabinta gėlių, vaisių, daržovių ir įvairių žalumynų ornamentais. Marijos legiono maldininkės pasirūpino, kad šventoriaus Marijos statulą juostų žolynų vainikas ir puoštų gyvos gėlės, o prie paminklų šalia bažnyčios sienos palaidotų kunigų degtų žvakės.

Klebonas Artūras Stanevičius pasidžiaugė, kad į gražiausią Švč. Mergelės Marijos šventę - Žolinių iškilmę susirinko tiek daug maldininkų. Jis dėkojo nuolatiniams bažnyčios maldininkams ir visiems bažnyčios geradariams prisidėjusiems prie pasiruošimo Žolinių atlaidams ir nuolat į pagalbą ateinantiems parapijos žmonėms, įstaigoms bei jų vadovams.

 

Šventoriuje koncertas ir eilės

 

Po Šv. Mišių iškilmės šv. Jurgio bažnyčioje, rinkomės bažnyčios šventoriuje, kur vyko koncertas, liejosi sakralios eilės, skambėjo muzika ir dainos.

Šventoriuje koncertavo Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos Kėdainių rajono filialo ansamblis „Temela“ (vad. Gintaras Ražinskas), Kauno populiariosios muzikos ansamblis „Bičiuliai“ (vad. Vytautas Brušnius), Kauno folkloro ansamblis „Kanapija“ (vad. Kristina Vyturytė).

Jau kelinti metai Kėdainių krašto sambūrio literates ir LAS Kėdainių skyrių (vadovė Asta Bobinaitė) sieja gražus bendradarbiavimas renginiuose.

Ten, kur aplinka alsuoja žydinčiomis gėlėmis ir žalumynais, ošia senosios liepos mačiusios begalę procesijų, girdėjusios įvairiausių giesmių, atodūsių ir maldų, skaitė eiles skirtas Švč. Mergelei Marijai: Vilija Racevičienė, Elvyra Kisielienė ir šių eilučių autorė. Renginį vedė Feliksas Paulauskas. Jis perskaitė LAS Kėdainių skyriaus narės Daivos Kesminienės eiles.

O šventoriaus Marija savo žvilgsniu apglėbusi laikė mūsų miestą tarsi kviesdama.

 

Agapė šventoriuje

 

Bažnyčios Caritas visus vaišino pašventinta duona ir šiupiniu. Kęstutis Volkus patikėjo šventintų žolynų puokštę renginio vedėjui Feliksui Paulauskui, kuris šiuos žolynus sudėjo į didelį puodą su verdančiu vandeniu ir gavosi puiki Žolinių arbata, kurią su malonumu skanavome visi. Dangus suturėjo lietų. Buvo nuostabi atlaidų diena.

Iš ranka prirašyto savo eilių sąsiuvinio išrinkau vieną eilėraštį, kuriuo dalinuosi:


Žemė, vanduo ir oras -

Alsūs žolynais.

Didi šventė -

Švč. Mergelės Marijos

Dangun Ėmimas.

Klesti gamta -

Dedešvom, ramunėm,

Rūtom, nasturtom,

Medetkom, jurginais...

Dieviška galia

Su grožiu

Žemišku pinas.

Atnašas

Prie Dievo stalo

Neša vaikai.

Viską, ką turime,

Ką užauginom -

Dalijamės.

Šventoriuje

Susitinka giminės,

Delnų šiluma

Ir gerumas -

Tegul visada

Šitaip būna.

 

Mano mokinė Marija Rozalija Racevičiūtė tada buvo dar tik ketvirtokė.  Tikybos pamokoje rašydavome maldas, kartais vaikai parašydavo eiliuotas. Išsaugojau visus man dovanotus mokinių laiškus tarp, kurių radau ir Marijos Rozalijos Racevičiūtės eiles. Manau jos labai tinka Žolinių šventei:

 

Dievulio malonė

 

Ten danguj aukštai, aukštai

Tu Marija mus globoji amžinai.

Saugai Lietuvos žemelę,

Žmonėms rodai tiesų kelią,

Kaip Dievulį mums pažinti,

Jo širdelę apkabinti,

Jo malonėje gyventi

Ir su Juo linksmai svajoti.

/Marija Rozalija Racevičiūtė/

 

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės , Vytauto Karlos, Loretos Zubrickienės