Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

Nuoširdžiai sveikiname Reginą ir Antaną Kuzmas, Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ilgametį ir uolų krikščioniškų papročių įtvirtinimą dalyvaujant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus veikloje, nuolatinę pagalbą Kėdainių šv. Jurgio parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą. Gerbiamiems Kuzmoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija.

 


 

2019 m. liepos 21 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 5 –oji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

Eiles skaitys: Kėdainių krašto, Lenkų draugijos, Panevėžio, Joniškio, Biržų ir kitų rajonų bei miestų kūrėjai. Muzikuos Kėdainių krašto dainuojamosios poezijos atlikėjai ir svečiai. Dainuos Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Isa“. 

O dieną prieš tai, liepos 20 d. (šeštadienį), šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje 12 val. vyks tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“.

Vadovė Genė Sereikienė.
NAUJIENOS


 

2019-07-14 Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos – Škaplierinės paminėjimo šventė

Liepos 14 dieną (sekmadienį) šv. Jurgio kankinio bažnyčioje šventėme Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos – Škaplierinės paminėjimo šventę. Į bažnyčią rinkosi Pirmąją Komuniją priėmę vaikai su škaplieriais ir Rožynais rankose, o juos atlydėjo tėvai ir kiti šeimos nariai.

Plačiau


 

2019-07-09 Piligriminė kelionė į pal. Jurgio Matulaičio atlaidus

Liepos 9 dieną Kėdainių šv. Jurgio parapijos tikintieji vyko Marijampolėn į pal. Jurgio Matulaičio atlaidus šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje.

 

Plačiau


 

2019-07-06 Šv. Mišios už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus

Tą rytą vos nubudusi pro langą pirmiausia pamačiau plevėsuojančią Trispalvę. Apėmė geras jausmas. Švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Pirmas ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas buvo karūnuotas prieš 766 metus. Pakrikštytas 1251 metais. Keliame tą pačią vėliavą, prie to paties namo, kurią keldavo čia gyvenę partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai uošviai Ona ir Juozas Sereikos.

Plačiau


 

2019-06-30 Užbaigiant devintinių aštuondienį buvo laiminami žolynai ir šeimos. „MOTINOS MALDOJE" grupės įsijungimas į pasaulinį judėjimą

Birželio 30-ąją dieną, Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, užbaigiant devintinių aštuondienį, buvo laiminami žolynai ir šeimos. Parsineštus žolynus šeimos brangina ir saugo namuose, kaip Dievo palaimos ženklą. Tas pašventintas puokšteles Didįjį Šeštadienį atneša į bažnyčią ir sudegina Velykų lauže.

Plačiau

 


 

2019-06-23 Devintinės - Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė pradėta švęsti 1264 metais. Šioje iškilmėje yra pagerbiamas Švč. Sakramentas, kurį Kristus įsteigė Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės metu. Devintines švenčiame praėjus devynioms savaitėms po Velykų.

Plačiau


 

2019-06-16 Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimas

Šv. Jurgio bažnyčios Carito šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius. Meldėmės dėkodami Dievui už suteiktas jėgas nuveikti tiems darbams, kuriuos karitietės nuveikė per 30 metų. Prašėme stiprybės ir sveikatos tęsti šiuos kilnius darbus su malda ir meile. Taip pat prašėme amžinosios ramybės anapilin iškeliavusioms Carito narėms.

Plačiau


 

2019-06-14 Septyniasdešimt aštuntųjų tremties metinių paminėjimas

Gedulo ir vilties dieną Šv. Mišias už tremtinius Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinio kryžiaus aukojo klebonas Artūras Stanevičius. 

 

Plačiau


 

2019-06-09 Sekminių dieną bažnyčioje knygų sutiktuvės

Vasariškai karštą Sekminių sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje iškilmingas Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Šv. Mišiose melstasi už poetus, rašytojus ir visus švenčiančius Bažnyčios gimtadienį. Bažnyčios gimtadienio Šv. Mišiose be parapijiečių dalyvavo katechezės vaikai, jų tėveliai bei artimieji –  visi, kuriems yra brangi Sekminių šventė.

 

Plačiau


 

2019-05-26 Vaikų pirmosios komunijos šventė

Mokėmės, šventėme, vienijomės su Dievu maldoje, o šiandieną susirinkome Atgailos sakramentui. Atėjome anksčiau, kad galėtume sukalbėti „Išpažinties maldeles“ prašydami Šventosios Dvasios apšviesti mus, kad pažintume savo nuodėmes, nuoširdžiai dėl jų gailėtumės, drąsiai jas išpažintume ir tvirtai pasiryžtume nebenusidėti.

Plačiau

 


 

2019-05-19 Penktasis Meilės įsakymo Velykų sekmadienis

Šv. Mišiose klebonas Artūras Stanevičius sakė: „Brangūs broliai ir seserys šiandieną švęsdami penktąjį Meilės įsakymo Velykų sekmadienį minime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

 

Plačiau

 


 

2019-05-12 Padėkos Šv. Mišios už geradarius

Vieną seniausių Lietuvoje Kėdainių kankinio šv. Jurgio bažnyčią vis dažniau aplanko ir ja domisi turistai ir svečiai.

 

Plačiau


 

2019-05-05 Motinos diena

Pats žieduočiausias pavasario mėnuo Gegužė yra skirtas dangiškosios ir žemiškosios Motinų garbei. Bažnyčiose skamba giesmė „Sveika Marija, Motina DIEVO...‘‘ ir kitos Gegužinių pamaldų giesmės. Vyksta Gegužinės pamaldos skirtos dieviškos Malonės Motinos Švč. Mergelės Marijos garbei. Žieduose įrašytas ir žemiškosios Motinos vardas. Motinų diena - pirmas gegužės mėnesio sekmadienis, kurioje švenčiame motinystę.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia